головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Технологія механічної обробки на металообробних верстатах / Г. М. Стискін, М. П. Ревнівцев, В. В. Томашенко. М. М. Берізко. — К.: Техніка. 2005. — 512 с.

lSBN 966-575-162-X

У навчальному посібнику описано технологічне устаткування, пристрої, різальний і допоміжний інструмент та прийоми роботи для спеціальностей, шо входять до навчального комплексу "Версіггшик широкого профілю" токар-універсал, токар-карусельник, токар-револьверник, свердлувальник, фрезерувальник, токар-розточувальник, оператор верстаіів з ЧПК.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.


© Г. М. Стискін, М. П. Ревнівцев, В. В. Томашенко, M. M Берізко, 2005ББК 34.63я723

Т38

УДК 621.9(07)


Г’риф надано Міністерствам освіти і науки України.

Лист № 1.11-359 від 29.01 2004 р.

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензенти: канд. техн. наук, проф. В. С. Гришин, В. М. Василиненко, Є. І. КоваленкоНавчальне видання

Стискін Григорій Мойсейович, Ревнівцев Микола Петрович, Томашенко Віталій Вікторович, Берізко Микола Михайлович

ТЕХНОЛОПЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТАХ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактори C. К. Кашка. Л. Ю. Степанчук

Оформлення художника В. О. Гурлєва

Художній редактор C. В. Анненков

Технічний редактор К. Є. Ставрова

Коректори H. М. Мірошниченко, І. Д. Круглюк, І. В. Іванюсь, О. О. Куценко

Комп’ютерна верстка Л. О. Ємець, Т. В. Скалиги


Підписано до друку 25.03.2005. Формат 70×100/16. Папір офсетний Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний Умов друк арк 41,6. Обл. вид арк. 41,49. Тираж 10050 прим. Зам. № 5-135.


Видавництво ’Техніка". 04053 Київ, вул. Обсерваторна, 25

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України суб’єктів видавничої справи ДК № 357 від 12.03 2001 р.

Віддруковано на Білоцерківській книжковій фабриці.

09117 Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України суб’єктів видавничої справи ДК № 567 від 14.08.2001 р.Адреса: Білоцерківська книжкова фабрика

м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №_

«31» травня 2005 р.


Видання: авт. Стискін Г. М., Ревнівцев М. П., Томашенко В. В., Берізко M. M.

Назва: "Технологія механічної обробки на металообробних верстатах"

Замовлення № 5-135

Кількість умовних аркушів: 41,49

Ціна одного примірника 19-37 грн.

(Загальний тираж 10 000 прим)

Кількість у пачці 6 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інститут навчальної літератури 10000

Обов’язкові (розсил) 10

Контрольні 0

Сигнальні 10

Видавництву "Техніка" 30

Разом 10050


Директор видавництва "Техніка" Ю. Ю. Костриця<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.