головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Малярчук А. Я.

Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: У 2-х ч.: Навч. посібник. — К: Літера ЛТД, 2005. — Ч. І. — 272 с.: іл. ISBN 966-7543-56-0 (І)

ISBN 966-7543-55-2 (заг.)

Пропонований дидактичний матеріал — це посібник для виправлення вад мовлення. Він може бути використаний у роботі з дітьми, мовленнєві недоліки котрих виявляються як у порушенні вимовляння окремих звуків, так і в порушенні фонематичної системи та лексико-граматичної будови мовлення.

Рекомендовано вчителям-логопедам, вчителям і вихователям шкіл та дитячих садків. Стане у пригоді батькам для самостійної роботи над розвитком мовлення у дітей.
ББК 74.3

М21

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-3459 від 08.08.2003)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Науковий консультант Г. М. Несен

Відповідальний за художнє оформлення В. Б. Волков


Навчальне видання

Малярчук Антоніна Яківна

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ НЕДОЛІКІВ

Частина II

Навчальний посібник


Відповідальна за випуск Н. М. Демидова

Відповідальна за комп’ютерну верстку Л. Ф. Усаненко


Підп. до друку 15.02.2005. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Петербург. Ум. друк арк. 19,3. Обл.-вид. арк. 12,5. Наклад 20000 прим. Зам. № 4 — 175.

Видавництво «Літера ЛТД». 03057, Київ, вул. Нестерова, 3, к. 408.

Телефон для довідок 456-40-21.

Свідоцтво про реєстрацію № 923 від 22.05.2002 р.

Виготовлено в ЗАТ «Київська книжкова фабрика», 03151, Київ, вул. Ушинського, 40.


ISBN 966-7543-57-9 (II)

ISBN 966-7543-55-2 (заг.)


© А. Я. Малярчук, 2005

© «Літера ЛТД», 2005
Навчальне видання

Малярчук Антоніна Яківна

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ НЕДОЛІКІВ

Частина І

Навчальний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Відповідальна за випуск Н. М. Демидова

Відповідальна за комп’ютерну верстку Л, Ф. Усаненко


Підп. до друку 15.02.2005. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Петербург. Ум. друк арк. 28,6. Ойл.-вид. арк. 20,8. Наклад 20000 прим. Зам. № 4-174.

Видавництво «Літера ЛТД». 03057, Київ, вул. Нестерова, 3, к. 408. Телефон для довідок 456-40-21.

Свідоцтво про реєстрацію № 923 від 22.05.2002 р.

Виготовлено в ЗАТ "Київська книжкова фабрика", 03151, м. Київ-151, вул. Ушинського, 40. Свідоцтво: серія ДК № 787 від 28.01.2002 р.


ЗАТ "Київська книжна фабрика"

03151, м.Київ, вул.Ушинського, 40


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №_____

« » ___ 200_ р.


Видання : авт.Малярчук А. Я.

Назва "Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків. 1-ша частина"

Замовлення № 4-174

Кількість умовних аркушів 28.6

Ціна одного примірника — 19,39 грн.

(Загальний тираж — 20 000 прим.)

Завод 1

Кількість у пачці — 8 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили :

Інстут навчальної літератури 20000

Обов’язкові 11

Контрольні 5

Сигнальні 9

Видавництву 0

Разом 20025Директор Макаревич С.О.ЗАТ "Київська книжна фабрика"

03151, м.Київ, вул.Ушинського, 40


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №__

" " ______ 200_ р.


Видання : авт.Малярчук А.Я.

Назва "Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків. 2-га частина"

Замовлення № 4-175

Кількість умовних аркушів 19,3

Ціна одного примірника — 13,50 грн.

(Загальний тираж — 20 000 прим.)

Завод 1

Кількість у пачці — 8 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили :

Інститут навчальної літератури 20000

Обов’язкові (розсил) 11

Контрольні 5

Сигнальні 9

Видавництву

Разом 20025Директор Макаревич С. О.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.