головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Малярчук А. Я.

Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 104 с.: іл. — Рос. мовою.

ISBN 966-7543-53-6


© А. Я. Малярчук, 2004

© «Літера ЛТД», 2004


ББК 74.3

M 21

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины

(Письмо № 1/11-1957 от 06.08.98)

Выдано за счет государственного бюджета. Продажа запрещена


Рецензенты: М. А. Савченко, канд. пед. наук; Э. И. Бойко, логопед школы № 185 г. Киева; С. М. Лапинская, логопед школы № 54 г. Киева; Н. А. Саенко, логопед школы № 230 г. Киева


Учебное пособие предназначено для разностороннего обследования устной и письменной речи детей 4 — 10 лет.

Рекомендовано для специалистов медико-педагогических комиссий, учителей-логопедов, учителей, воспитателей, студентов дефектологических факультетов и факультетов начального обучения и дошкольного воспитания.

Может быть использовано педагогами и родителями для работы над развитием речи детей.


Навчальне видання

МАЛЯРЧУК Антоніна Яківна

ОБСТЕЖЕННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Дидактичний матеріал


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Російською мовою

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Відповідальна за випуск С. В. Хрустальова

Фаховий редактор Г. М. Несен

Відповідальна за верстку Л. Ф. Усаненко


Підп. до друку 15.12.2004. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 8,4. Обл.-вид. арк. 11,5. Наклад 2000 пр. Зам. № 4-735. Видавництво «Літера ЛТД». 03057, Київ, вул. Нестерова, 3, оф. 408.

Телефон для довідок 456-40-21. Свідоцтво про реєстрацію № 923 від 22.05.2002 р.


Віддруковано на ВАТ «Поліграфкнига». 03057, Київ, вул. Довженка, 3.
ВАТ "Поліграфкнига" 03057, м.Київ, вул.Довженка, 3


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №__

«__» __________ 200_ р.


Видання : авт. Малярчук А.Я.

Назва "Обследование речи детей"

Замовлення № 4-720

Кількість умовних аркушів 8,4

Ціна одного примірника — 65,58 грн.

(Загальний тираж — 1 500 прим.)

Завод 1

Кількість у пачці — 14 примірників.Із виготовленої кількості тиражу відпустили :

Інститут навчальної літератури 1500

Обов’язкові (розсил) 11

Контрольні 5

Сигнальні 9

Видавництву

Разом 1525Директор Макаревич С. О.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.