головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Основи охорони праці: Навчальний посібник для професійно-технічних навчальних закладів/Л. Е. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман. — К.: Факт. 2005. — 344 с.: іл.

ISBN 966-359-008-4

У підручнику викладено відомості про правила безпеки під час роботи з електроенергією, шкідливими речовинами, а також у разі експлуатації сучасного технологічного обладнання; правила поведінки при пожежі та за інших надзвичайних ситуацій, прийоми надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків. Особливу увагу приділено законодавчому аспекту в галузі охорони праці.

Для учнів. викладачів, майстрів професійно-технічних навчальних закладів.


ISBN 966-359-008-4


© Винокурова Л. Е., 2005

© Дизайн, макет: «Факт», 2005


УДК 331.45(07)

В49

ББК 65.247я7


Автори: Л. Е. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман


Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів (лист №1/11-3429 від 09.07.2004)

Видано зо рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Рецензенти: А. М. Скопич, директор учбово-курсового комбінату «Київавтодор» В. А. Вольський, заступник директора науково-методичного центру аграрної освіти
Навчальне видання

Вннокурова Луїза Едуардівна, Васильчук Микола Васильович, Гаман Микола Васильович

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Навчальний посібник


Київ: «Факт», 2005, 344 с.: іл.


Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів

(Лист № 1/11-3429 від 09.07.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Оформлення обкладинки Іннокентія Вирового

Верстка та макетування Дмитра Фінкельштейна

Технічний редактор Оксана Кравцова

Коректор Оксана Олійник


Здано до виробництва 15.09.2004. Підписано до друку 03.02.2005. Формат 60×90/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура «Ньютон». Ум. друк. арк. 22, Обл.-вид. арк. 18. Наклад 93 000 прим. Зам. №5-136.

Віддруковано в повній відповідності з якістю наданих готових позитивів у ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе» 61057, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8
ВАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе"

61057, Харків-57 вул.. Донець-Захаржевського, 6/8

код 02470170

тел. (0572) 731 3888

факс. 731 2940, 731 4094


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №__

"__" ___________200__ р.

Видання: Л.Е. Винокурова, М. В. Васильчик, М.В. Гаман

Назва "Основи охорони праці"

Кількість умовних аркушів: 22

Тираж: 93 000 примірників

Ціна одного примірника: 10 грн. 08 коп..

Кількість в пачці: 12 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 92963

Обов’язкові (розсил) 12

Контрольні 10

Сигнальні 15

Видавництву 0

Разом 93000


Генеральний директор ТОВ "Видавництво "ФАКТ" Чистяков С. Ю.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.