головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є . Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. — К.: Вища освіта, 2005. — 495 с.: іл.

ISBN 966-8081-39-0

Викладено нетрадиційні технології спорудження й опорядження будівель з використанням новітніх будівельних матеріалів та виробів. Вперше матеріал подано як інтегрований спецкурс з матеріалознавства і спец-технології для підготовки робітників-будівельників за професіями: штукатур, лицювальник-плиточник, ізолювальник з гідроізоляції, ізолювальник з термоізоляції, паркетник тощо.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Може бути корисним для майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів.


© Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, Т. Є. Остапченко, 2005УДК 692:693(075.3)

ББK 38.626Ж38.637:38.639:38.654.5:38.683я722

К21


Рецензенти: д-р техн. наук, проф. Р. Ф. Рунова (Київський національний ун-т будівництва та архітектури); ст. викладач Л. О. Кононова (Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства)

Редактор Н. А. Серебрякова


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3136 від 25.06.04))

Видано за рахунок державних коштів. Продаж забороненоНавчальне видання

Карапузов Євген Климентійович, Соха Володимир Георгійович, Остапченко Тетяна Євгеніївна


МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ

в сучасному будівництві


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3136 від 25.06.04))

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Оправа і титул В. С. Жиборовського

Комп’ютерна верстка Л. М. Кіпріянової

Видавництво «Вища освіта», 04119, Київ-119, вул. Сім’ї Хохлових, 15

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи ДК № 662 від 06.11.2001


Підп. до друку 31.03.05. Формат 60×84/16. Папір офс. № 1. Гарнітура Century Schoolbook. Друк офс. Ум. друк. арк. 28,83 + 0,5 кол. вкл. Обл.-вид. арк. 35,2 + 0,5 кол. вкл. Наклад 28000 прим.


Надруковано з плівок, виготовлених у видавництві «Вища освіта»», на ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 09117, м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4

Адреса: ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика"

м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 1

"12" травня 2005 р.


Видання: автори Карапузов Е. К., Остапченко Т. Є., Соха В. Г.

Назва: "Матеріали і технології у сучасному будівництві"

Замовлення: № 5-166

Кількість умовних аркушів: 32,0+0,5

Ціна одного примірника: 10,32 грн.

Загальний тираж: — 28000 прим.

Кількість у пачці: — 10 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустили Інституту навчальної літератури — 28000 прим.


Директор ТОВ "Вища освіта" С. М. Рудь<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.