головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Гроза Е. П., Літвінова В. В.

Зошит з математики: для 2 кл. спец, загальноосвіт. шк. для дітей зі зниженим слухом. — К.: Богдана, 2005. — 72 с.

ISBN 966-7058-76-Х


© Е. П. Гроза, В. В. Літвівона, 2005

© «Богдана», 2005


БВК 74.3

Г86


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.1-415 від 18.05.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Навчальне видання

Гроза Ельвіра Павлівна, Літвінова Віра Володимирівна

ЗОШИТ З МАТЕМАТИКИ

для 2 класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухом


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Редактор І. Нізельська

Художник Т. Кудіненко

Коректор Г. Мінчак


Підписано до друку 07.04.2005 р.

Формат 70×90/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 5,27. Обл. вид. арк. 3,3. Наклад 3 100 прим. Зам № 5-550

«Богдана», м. Київ, Бальзака, 63, 273. Свідоцтво про реєстрацію № 113.

Видавництво "Богдана"


НАРЯД- ПОВІДОМЛЕННЯ № 8\4-04

"31" травня 2005 р.


Видання: зошит з математики для 2 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом

авторів Гроза Е.П., Літвінова В.В.

Кількість умовно-друкарських аркушів: 5,27

Тираж: 3100 примірників

Ціна одного примірника: 9,88 грн.

Кількість в пачці 50 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 3100

Обов’язкові 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 3100Директор Колодій Л. П.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.