головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Гроза Е. П., Літвінова В. В.

Математика: Підруч. для 2 кл. спец. загальноосв. школи для дітей зі зниженим слухом. — К.: Богдана, 2005. — 176 с.

ISBN 966-7058-75-1


© Е. П. Гроза, В. В. Літвінова, 2005

© Видавництво «Богдана», 2005ББК 74.3

Г36


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2370 від 11.06.2003)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.
Навчальне видання

Гроза Ельвіра Павлівна, Літвінова Віра Володимирівна

МАТЕМАТИКА

Підручник для 2 класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухом


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Редактор І. Нізельська

Художники: Т. Кудиненко, В. Проценко

Коректор Г. Мінчак


Підписано до друку 15.12.2004 р. Формат 70×100/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 14,3. Обл.-вид. арк. 10,8. Наклад 1000 прим. Зам № 5-551

«Богдана», м. Київ, Бальзака, 63, 273. Свідоцтво про реєстрацію № 113.
Видавництво "Богдана"

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 8\3-04

"11" травня 2005 р.


Видання: підручник "Математика" для 2 класу спеціальних загапьноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом авторів Гроза Е.П., Літвінова В.В.

Кількість умовно-друкарськіх аркушів: 14.30

Тираж: 1000 примірників

Ціна одного примірника: 75.27 грн.

Кількість в пачці 10 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 1000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 1000


Директор Колодій Л. П.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.