головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Кравець Н. П.

Літературна читанка: Підручник для 10 кл. допом. шк. — К.: Богдана, 2004. — 176 с.

ISBN 966-7058-64-6

© Н. П. Кравець, 2004

© Видавництво «Богдана», 2004ББК 74.3

К78


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5104 від 05.12.2003 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.
Навчальне видання

Кравець Ніна Павлівна

ЛІТЕРАТУРНА ЧИТАНКА

Підручник для 10 класу допоміжної школи


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Редактор С. Самойлова

Художники: О. Воронкова, В. Проценко

Коректор Г. Мінчак


Підписано до друку 20.10.04 р. Формат 70×100/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 14,3. Обл.-вид. арк. 11,5. Наклад 3 000 прим. Зам №4-2209

«Богдана», м. Київ, Бальзака, 63, 273. Свідоцтво про реєстрацію № 113.

Видавництво "Богдана"


НАРЯД- ПОВІДОМЛЕННЯ № 8\6-04

"04" лютого 2005 р.


Видання: підручник "Літературна читанка" для 10 класу допоміжної школи авторів Н.П.Кравець

Кількість умовно-друкарських аркушів: 14,30

Тираж: 3000 примірників

Ціна одного примірника: 29.82 грн.

Кількість в пачці 8 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 3000

Обов’язкові 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 3000Директор Колодій Л. П.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.