головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Терещук Б.М.

Трудове навчання: Навч. посіб. для 10 класу спеціальної загальноосвітньої школи. (Технічні види праці) / Б.М. Терещук, В. І. Туташинський. За ред. Г.М. Несен. — К.: Благовіст, 2005. — 128 с. : іл.

ISBN 966-8010-09-4


© В. M. Терещук, В. І. Туташинський, 2005

© Видавництво «Благовіст», 2005


ББК 74.268

T35


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-2481 від 23.05.2002 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж забороненоНавчально-практичне видання

ТЕРЕЩУК Борис Миколайович, ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Навчальний посібник для 10 класу спеціальної загальноосвітньої школи


За редакцією Г. М. Несен


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактор Ю. М. Манько


Підписано до друку 18.03.2005. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура шкільна. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,57. Умовн. фарбовідб. 42,25. Обл.-вид. арк. 10,92. Тираж 6750 прим. Вид. №11. Зам. № 726/087.

ТзОВ Видавництво «Благовіст» Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, к. 3.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 302 від 27.12.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «ГКВ "Новий друк"», 83045, м. Донецьк, вул. Олімпієва, ЗА/14. Свідоцтво: серія ДК № 1875 від 22.07.2004 р.

ТОВ ГВК "Новая печать"

83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 2005/1

"31" травня 2005 р.


Видання: "Трудове навчання", 10 кл.

Назва: авт. Терещук Б. М., Туташинський В. І. підручник з трудового навчання для спеціальних шкіл

Кількість умовно-друкарських аркушів: 10,57

Тираж: 6700 примірників

Ціна одного примірника: 16,51 грн.

Кількість в пачці: 20 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 6700

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 6700Директор Р. А. Дименко<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.