головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майструй і твори: Підручник з трудового навч. для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. Пер. з укр. — Чернівці: Букрек, 2004. — 128 с. Мова рум.

ISBN 966-8500-43-1

ISBN 966-8500-43-1 (рум.)

ISBN 966-644-023-7 (укр.)


ББК 74.268.3

В31


© І. М. Веремійчик, 2004

© І. В. Бутіна, А. І. Задорожний, художнє оформлення, 2004

© Видавництво "Педагогічна думка", 2004

© Переклад на румунську мову, видавництво "Букрек", 2004I. M. VEREMIICIK

INSTRUIRE DE MUNCĂ Meştereşte şi creează

Manuał de muncă pentru clasa a 4-а a şcolilor primare cu predarea în limba română din Ucraina


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei ai Ucrainei


Cernăuţi

Editura "Bukrek"

2004Переклад видання: І. М. Веремійчик. Трудове навчання. Майструй і твори: Підручник для 4 кл. — К.: Педагогічна думка, 2004.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-418 від 03.02.2004 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж забороненоНавчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРУЙ І ТВОРИ

Підручник з трудового навчання для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Мова румунська


Редактор Ф. Д. Вринчану. Технічний редактор З. Д. Даналаки.

Коректор А. І. Караушу. Комп’ютерна верстка С. М. Максимець


Здано до набору 31.11.2004. Підписано до друку 17 12.2004. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Прагматика. Друк. офс. Умов. друк, арк. 10,40. Умов. фарбовідб. 42,25. Обл.-вид. арк. 10,80. Тираж 4400 прим. Вид. № 60. Зам. № 262.


Видавничий дім «Букрек», 58000 м. Чернівці, вуп. Радищева, 10. Тел. (03722) 2-69-56. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи 43 № 1 від 10.07.2000 р.

Віддруковано у друкарні МПП «Букрек».Адреса: 58000, м.Чернівці, вул.Радіщева, 10

МПП "Букрек"


Наряд-повщомлення №

від "15" 03 2005 р.


Видання: автор: І. Веремійчик

назва: „Трудове навчання". Підручник для 4 класу ЗОНЗ з румунською мовою навчання.

Умовно-друкарських аркушів: 10,4

Ціна одного примірника: 24,58

Загальний тираж: 4400

У пачці 10 примірників.


Інститут навчальної літератури 4400

Обов’язкові (розсил) 20

Контрольні 0

Сигнальні 10

Виставочні 0

Разом 4430Директор МПП "Букрек" Максимець Д. С.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.