головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 5-8326-0131-9.

ISBN 5-8326-0131-9 /угор./

ISBN 966-644-023-7 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик, 2004

© І. В. Бутіна, А. І. Задорожний, художнє оформлення, 2004

© Видавництво «Педагогічна думка», 2004

© А. А. Варта, переклад. 2005I. M. Veremijcsik

Munka Fúrj és faragi

Tankónyv Ukrajna magyar oktátsi nyelvű iskoláinak 4. osztálya számára

Ajánlotta Ukrajna Oktátsi és Tudományos Minisztériuma


ЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005Перекладено з видання: Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. — К.: Педагогічна думка, 2004


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-418 від 03.02.2004 р.)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРУЙ І ТВОРИ

Підручник для 4 класу шкіл України з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Адальберт Адальбертович Варга

Угорською мовою

Редактор P. Я. Ступницький

Технічний редактор В. І. Сава

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 22.02.05. Підп. до друку 10.03.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Умовн. фарбовідб. 42,25. Обл.-вид. арк. 10,8. Тираж 2430 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 5. Зам. № 40П.


Видавництво «ОрІяна-Нова» 79000 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ « Патент» 88006, м. Ужгород, вул. ГагарІна, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net

Видавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №6

8 квітня 2005 р.

Замовлення №40П


Автор: Веремійчик І. М.

Назва видання: "Трудове навчання. Майструй і твори", 4 клас (угорська мова)

Тираж 2430 примірників; ціна 28,82 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2430 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2400

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 2430Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.