головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч. посібник з трудового навч. для 1 кл. почат. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 5-8326-0132-7.

ISBN 5-8326-0132-7 /угор./

ISBN 966-644-006-7 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик, 2002

© Н. О, Костинська, художнє оформлення, 2002

© А. А. Варга, переклад, 2005


I.M.VEREMIJCSIK

Munka Út a mesterséghel

Munkaoktátsi segédkönyv Ukrajna magyaroktátsi nyelvű elemi iskoláinak 1. osztálya számára

Ajánlotta Ukrajna Oktátsi és Tudományos Minisztériuma


ЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005Перекладено з видання: Веремійчик І. М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч. посібник з трудового навч. для 1 кл. почат. шк. — К.: Педагогічна думка, 2002


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3323 від 27.07.2001 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж забороненоНавчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ СТЕЖИНКА ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Навчальний посібник з трудового навчання для 1 класу початкової школи України з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів, Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Адальберт Адальбертович Варга

Угорською мовою

Редактор P Я. Ступницький

Художник Н. О. Осетинська

Коректор 3. Я. Сорока


Здано на складання 28.02.05. Підп. до друку 09.03.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріап. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Умовн. фарбовідб. 40,95. Обл.-вид. арк. 11. Тираж 2430 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК №63. Вид. № 6. Зам. № 41П


Видавництво «Оріяна-Нова» 79000 м. Львів, вуп. Коциловського. 10

Друк ВАТ «Патент» 88006, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net

Видавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №5

8 квітня 2005 р.

Замовлення №41П


Автор: Веремійчик І.М.

Назва видання: "Трудове навчання.Стежинка до майстерності", 1 клас (угорська мова)

Тираж 2430 примірників; ціна 29,38 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2430 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2400

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 2430


Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.