головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О.В.

Музика: Підруч. для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польськ. мовою. — Львів.: Світ, 2005. — 144 с.

ISBN 966-603-381-X.

ISBN 966-603-381-Х (польськ.)

ISBN 966-7117-66-9 (укр.)


ББК85.31я721

Л68


© О.В. Лобова, 2004

© Видавництво "Школяр", художнє оформлення. 2004

© Л. Є. Левак. переклад польською мовою, 2005

© Видавництво "Світ", 2005O. Łobowa

MUZYKA Podręcznik dla klasy 4

Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy


Львів

Видавництво "Світ"

2005
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-684 від 19.02.04)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Перекладено з видання: Лобова О.В. Музика: Підруч. для 4 кл. — К.: Школяр, 2004

Перекладач Л. Є. Левак

Художники: Тетяна Шаркова, Ірина Васильєва
Навчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА

Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Любов Левак

Польською мовою

Редактор Віктор Лафарович

Художній редактор Івета Ключковська

Технічний редактор Софія Довба

Комп’ютерне верстання Лілія Гринчишин


Підписано до друку 24.02.2005. Формат 70×100/16. Папір офс. Друк офс. Гарнітура Arial CE. Умовн. друк. арк. 11,7+0,33 форз. Умовн. фарбовідб. 48,77. Обл.-вид. арк. 8,80+0,55 форз. Наклад 390 прим. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК №22. Вид. №15. Зам. 42-5


Державне спеціалізоване видавництво "Світ" 79008, Львів, вул. Галицька, 21

www. dsv-svit. lviv. ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

Надруковано з готових діапозитивів на ВАТ "Львівська книжкова фабрика "Атлас", 79005, Львів, вул. Зелена, 20
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

ЛДКФ "Атлас" місто Львів


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 15

2005 р.

Замовлення № 42-5


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 4 кл. (польською мовою).

Тираж: 350 прим.; ціна 118,22 Грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 350 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.