головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О.В.

Музика: Підруч. для 2 кп. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

ISBN 966-603-375-5.


ББК85.31я721

Л68


ISBN 966-603-375-5 (польськ.)

ISBN 966-7117-58-8 (укр.)


© О. В. Лобова, 2003

© Видавництво "Школяр", художнє оформлення, 2003

© С. І. Іванова, переклад польською мовою, 2005

© Видавництво "Світ", 2005O. Łobowa

MUZYKA

Podręcznik dla klasy 2

Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy


Львів

Видавництво "Світ"

2005Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2295 від 6.06.03)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Перекладено з видання:

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 2 кл. — К.: Школяр, 2003 Перекладач С. І. Іванова

Художник Ю.М.Александрочкін
ЛОБОВА Ольга Володимирівна МУЗИКА

Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Переклад з української

Перекладач Софія Іванова

Польською мовою

Редактор Віктор Лафарович

Художній редактор Івета Ключковська

Технічний редактор Софія Довба

Комп’ютерне верстання Лілія Гринчишин


Підписано до друку 24.01.2005. Формат 70×100/16. Папір офс. Друк офс. Гарнітура Arial CE. Умовн. друк. арк. 11,7. Умовн. фарбовідб. 24.05. Обл.-вид. арк. 8,42. Наклад 390 прим.

Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22

Вид. №80. Зам.19-5


Державне спеціалізоване видавництво "Світ" 79008, Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

Надруковано з готових діапозитивів на ВАТ "Львівська книжкова фабрика "Атлас", 79005, Львів, вул, Зелена, 20


Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

ЛДКФ "Атлас" місто Львів


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 8

15 лютого 2005 р.

Замовлення № 19-5


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 2 кл. (польською мовою).

Тираж: 350 прим.; ціна 105,21 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 350 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.