головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч. посібн. з трудового навч. для 1 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України з польською мовою навчання. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 5-8326-0130-0.

ISBN 5-8326-0130-0 /пол../

ISBN 966-644-006-7 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик, 2002

© Н. О. Костинська, художнє оформлення, 2002

© Л. Є. Левак, переклад польською мовою. 2005l. WEREMIJCZYK

PRACE RĘCZNE Droga do mistrzostwa

Poradnik z prac ręcznych dla klasy 1 szkoły początkowej

Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki UkrainyЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005Перекладено з видання: Веремійчик І. М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч. посібник з трудового навч. для 1 кл. почат. шк. — К.: Педагогічна думка, 2002.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3323 від 27.07.2001 р.)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Навчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ СТЕЖИНКА ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Навчальний посібник з трудового навчання для 1 класу загальноосвітніх закладів України з польською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Переклад з української

Перекладач Левак Любов Євгенівна

Польською мовою

Редактор Л. Є. Левак

Технічний редактор В. Д. Мусієнко

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 23.11.04. Підп. до друку 07.03.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Обл.-вид. арк. 11. Тираж 380 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 4. Зам. № 50П.


Видавництво «Оріяна-Нова» 79000 м. Львів, еул. Коцилоеського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net

Видавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №7

18 квітня 2005 р.

Замовлення №50П


Автор: Верємійчик І.М.

Назва видання: "Трудове навчання. Стежинка до майстерності", 1 клас (польська мова)

Тираж 380 примірників; ціна 150,57 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 380 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 380Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.