головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освітиЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

26. 10. 2005 № 617
1. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору рукописів підручників з предметів інваріантної складової навчального плану для навчальних закладів системи загальної середньої освіти з українською та російською мовами навчання, а також з іноземних мов.

1.2. Конкурсний відбір рукописів підручників має на меті створення якісного навчально-методичного забезпечення з урахуванням українознавчого аспекту його змісту для поетапного впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти та переходу на новий зміст і 12-річний термін здобуття загальної середньої освіти.

1.3. Конкурс, що його проводить Міністерство освіти і науки України, є відкритим.2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки України. Наказ про оголошення конкурсу видається не пізніше, ніж за 1 місяць до кінця реєстрації його учасників.

2.2. Організація конкурсу покладається на Інститут навчальної літератури Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут навчальної літератури).

2.3. Приміщення для проведення конкурсу та зберігання матеріалів конкурсу надається Інститутом навчальної літератури.

2.4. Оголошення про конкурс містить таку інформацію: дати початку та закінчення реєстрації учасників конкурсу; термін проведення конкурсу; порядок подання конкурсних матеріалів, їх перелік та вимоги щодо їх оформлення; номери контактних телефонів (факсу) Інституту навчальної літератури; режим роботи конкурсних комісій та апеляційної комісії.

2.5. Оголошення про конкурс оприлюднюється через Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, газети «Освіта України», «Освіта»* «Педагогічна газета», фахові журнали та інші видання, а також сайти Міністерства освіти і науки України й Інституту навчальної літератури протягом трьох робочих днів після наказу про його проведення. *

2.6. У конкурсі можуть брати участь окремі автори, авторські колективи, видавництва та інші організації, що мають виключні права на рукопис.

2.7. Призначений керівником Інституту навчальної літератури співробітник інституту, який дав розписку про нерозголошення інформації, шифрує рукописи і без зазначення їх авторства чи інших поміток надсилає до незалежних експертів.

2.8. У разі виявлення незалежним експертом у рукописі будь-яких поміток, написів, зображень тощо він зобов'язаний повідомити лро це конкурсну комісію. Такий рукопис відхиляється від участі в конкурсі.3. Технічні вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс

3.1. На конкурс подається комплект, що містить:

а)рукопис підручника, виконаний комп'ютерним набором разом з необхідним ілюстративним матеріалом;

б)фрагмент оригінал-макету підручника обсягом не менше 32 сторінок друкованого тексту (як правило, не менше одного розділу).

3.2. Комплект документів, указаний у пункті 3.1, надсилається до Інституту навчальної літератури кур'єрською поштою у секретних пакетах (кожний рукопис підручника міститься в окремому секретному пакеті).

До кожного комплекту додається закритий відправником конверт без зазначення зворотної адреси та будь-яких написів, поміток, зображень, у якому містяться дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, учений ступінь і звання, адреса, номери контактних телефонів). Зазначені конверти зберігаються у пломбованому сейфі Інституту навчальної літератури й не розкриваються до завершення роботи конкурсної комісії.

3.3. Рукописи підручників мають бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з російською мовою — мовою зазначеної національної меншини, з іноземних мов — відповідною іноземною мовою) і надсилаються у 9 примірниках.

3.4. Рукописи підручників мають бути виконані комп'ютерним набором, кегль 12 пн, через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша А4. [1 Для тих рукописів, які не подані у вигляді повного оригінал-макета]. До рукопису додаються ксерокопії ескізів ілюстративних матеріалів.

3.5. Зразок оригінал-макета (фрагмент книги обсягом до 32 сторінок) подається у вигляді кольорового виводу на папір та його електронної версії.

3.6. Рукопис підручника є основою для підготовки підручника, який повинен відповідати Державним санітарним правилам і нормам «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.03.2002 №9.4. Незалежні експерти

4.1. Незалежні експерти — це особи, що здійснюють експертизу рукописів підручників, поданих на конкурс.

4.2. Незалежними експертами можуть бути співробітники Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, методисти, вчителі.

4.3. На підставі пропозицій Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, асоціацій вчителів створюється Банк даних про незалежних експертів.

4.4. Банк даних про незалежних експертів є відкритим; його склад оприлюднюється на сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту навчальної літератури.

4.5. До Банку даних про незалежних експертів не можуть включатися працівники Міністерства освіти і науки України та його структурних підрозділів, співробітники чи представники видавництв.

4.6. Персональний склад незалежних експертів, які будуть залучені до експертизи рукописів підручників (по 9 незалежних експертів з кожного предмета), відбирається з Банку даних про незалежних експертів за методикою "випадкових чисел".

4.7. У разі, якщо виявиться, що відібраний з Банку даних про незалежних експертів за методикою випадкових чисел незалежний експерт подав на конкурс власний чи у співавторстві рукопис, а також якщо до нього на експертизу потрапить рукопис, поданий на конкурс автором (авторами), що перебуває з ним у родинних стосунках чи працює з ним в одній установі, він має про це заявити. У такому разі замість нього за такою самою методикою добирається інший експерт.

4.8. Якщо після процедури, визначеної пунктом 5.8 цього Положення, виявиться, що незалежний експерт, який проводив експертизу, є автором (співавтором, науковим керівником, науковим редактором тощо) рецензованого ним рукопису, перебуває з автором (співавтором) у родинних стосунках чи працює з ним в одній установі, результати його експертизи до уваги не беруться. .

За таких обставин конкурсна комісія має право переглянути свої висновки щодо визначення рейтингу рукописів підручників, поданих на конкурс.

4.9. Кожен незалежний експерт проводить експертизу всіх поданих на конкурс рукописів підручників у конкретній номінації та ознайомлюється з усіма супровідними матеріалами.

4.10. Незалежні експерти проводять експертизу рукописів не більше ніж 45 робочих днів.

4.11. Результати проведеної ним експертизи незалежний експерт оформляє у вигляді експертного висновку, оцінних листів щодо кожного рукопису та рангового списку рукописів, що заповнюються за відповідною методикою, і разом із супровідними матеріалами передає до Інституту навчальної літератури для розгляду відповідною конкурсною комісією.5. Конкурсна комісія

5.1. Конкурсна комісія - це колегіальний орган, уповноважений аналізувати матеріали експертизи, ііроведеної незалежними експертами, визначати рейтинг рукописів підручників, поданих на конкурс.

Конкурсна комісія на основі всебічного аналізу матеріалів визначає рейтинг рукописів підручників, поданих на конкурс, оформляє відповідний протокол і робить подання до Міністерства освіти і науки України щодо визначення переможців та нагородження їх дипломами І, II, III ступенів.

5.2.Організація роботи конкурсної комісії покладається на її голову та секретаря, які планують проведення засідань, відповідають за дотримання норм та правил оформлення відповідних документів, інформації тощо.

5.3. Конкурсна комісія створюється з кожного навчального предмета, з якого проводиться конкурс, як це визначено пунктом 1.1 цього Положення.

5.4. Персональний склад конкурсної комісії у кількості дев'яти осіб формується з науковців, методистів та вчителів і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

5.5. До складу конкурсної комісії не можуть входити працівники Міністерства освіти і науки України та його структурних підрозділів, автори (співавтори) рукописів, поданих на конкурс, а також співробітники чи представники видавництв.

5.6. На кожне з місць визначається тільки один рукопис (одне перше місце, одне - друге, одне - третє тощо).

5.7. Висновки конкурсної комісії вважаються правомочними у разі участі в засіданні не менше 2/3 її складу та якщо за них проголосувала більшість членів комісії.

5.8. Після визначення рейтингу рукописів на засіданні конкурсної комісії співробітник Інституту навчальної літератури, якому було доручено шифрувати рукописи, у присутності учасників конкурсу чи уповноважених ними осіб дешифрує рукописи, відкриває конверт з реквізитами автора (авторів) й записує до протоколу прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) рукописів та рейтинги їх рукописів.

5.9. Протокол засідання конкурсної комісії є підставою для розгляду питання про присудження рукописам підручників дипломів І, II, III ступенів та надання їм грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" колегією Міністерства освіти і науки України.

5.10. Після прийняття відповідного рішення про підбиття підсумків конкурсу колегією Міністерства освіти і науки України протоколи та інша документація засідання конкурсної комісії з усіма матеріалами експертизи передаються до Інституту навчальної літератури та зберігаються упродовж одного року.

5.11. Після оприлюднення рішення колегії Міністерства освіти і науки України про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освіти конкурсні комісії складають свої повноваження.

5.12. Для вирішення конфліктних ситуацій, що можуть виникнути в ході конкурсу з процедурних питань та щодо його результатів, у разі потреби, наказом Міністерства освіти і науки України створюється апеляційна комісія.6. Апеляційна комісія

6.1. Апеляційна комісія - це колегіальний орган, уповноважений розглядати апеляції учасників конкурсу на порушення процедури його проведення та на висновки конкурсної комісії, умотивовано пропонувати конкурсній комісії повернутися до розгляду того чи іншого питання, документально інформувати Міністерство освіти і науки України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Склад апеляційної комісії формується з науковців із кожного предмета, з якого проводиться конкурс рукописів підручників, методиста учителя, юриста тощо.

6.3. Організація роботи апеляційної комісії покладається на голову та секретаря.

6.4. Склад апеляційної комісії затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

6.5. Апеляції можуть подаватися автором (авторами) чи офіційно уповноваженими ними особами протягом трьох робочих днів після висновків конкурсної комісії й розглядатися не пізніше ніж у п'ятиденний термін.

Для апеляції необхідно подати письмову заяву на ім'я голови апеляційної комісії із зазначенням фактів чи обставин, щодо яких подається апеляція.

6.6. Засідання апеляційної комісії відбувається за участю суб'єктів апеляції та членів (уповноваженого) конкурсної комісії.

6.7. Висновки апеляційної комісії оформлюються протоколом і беруться і,и уваги при прийнятті рішення про переможців конкурсу.

6.8. Протокол засідань апеляційної комісії та всі інші матеріали, що мають відношення до її роботи, зберігаються в Інституті навчальної літератури.

6.9. Апеляційна комісія складає свої повноваження після прийняття колегією Міністерства освіти і науки України рішення про підсумки конкурсу.7. Підбиття підсумків конкурсу

7.1. Рішення про підсумки конкурсу та щодо присудження дипломів І, II, III ступенів і надання рукописам - переможцям грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" приймає колегія Міністерства освіти і науки України на підставі висновків конкурсної комісії та, у разі потреби, апеляційної комісії.

На засіданні колегії доповідають голови відповідних конкурсних комісій.

7.2. На підставі рішення колегії видається наказ Міністерства освіти і «науки України про підсумки конкурсу. Наказ оприлюднюється через засоби масової інформації.

7.3. Рукописи підручників, що відзначенімкозіегією Міністерства освіти і і науки, України дипломами І, II, III ступенів та отримали гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"; можуть включатися до державного замовлення на видання навчальної літератури.

7.4. Рукописи, що не стали переможцями конкурсу, можуть бути розглянуті предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України щодо надання їм відповідного грифа на основі висновків незалежних експертів, матеріалів конкурсних комісій, після доопрацювання рукописів.

7.5. При виданні за кошти держбюджету підручників - переможців конкурсу на звороті титулу вказуються дані про осіб, що проводили експертну оцінку рукопису підручника.

7.6. Після підбиття підсумків конкурсу в термін, що не перевищує 14 днів, електронні версії фрагментів рукописів у вигляді оригінал-макетів обсягом не менше 32 сторінок (як правило, не менше одного розділу), поданих на конкурс, за згоди фізичних чи юридичних осіб, що володіють авторськими правами на них, оприлюднюються на сайті Інституту навчальної літератури із зазначенням того, які з них стали переможцями конкурсу.

7.7. Видавництво чи автор (автори) можуть розмістити весь рукопис чи його частину на своєму сайті із зазначенням місця, що його посів рукопис за підсумками конкурсу.8. Фінансування


8.1. Витрати на проведення конкурсу здійснює Інститут навчальної літератури за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, виділених Міністерству освіти і науки України, та додаткових джерел, не заборонених законодавством.

8.2. Фінансування здійснюється на такі витрати: оплату роботи незалежних експертів, членів конкурсних комісій та апеляційної комісії, оплату відряджень і транспортних видатків, оплату доставки рукописів поштою та канцелярські витрати.
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

П.Б. Полянський
© Інститут навчальної літератури, 2005.