головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


І. Загальні положення


1.1. Відділ вивчення запитів та прогнозування потреб навчальної літератури є структурним підрозділом Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Національною доктриною розвитку освіти в Україні, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та Інституту навчальної літератури (ІНЛ), Статутом ІНЛ і цим Положенням.

1.3. Відділ співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Науково-методичними центрами середньої та професійно-технічної освіти, обласними управліннями освіти, іншими відділами ІНЛ.

1.4. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора Інституту навчальної літератури та забезпечує виконання його наказів і розпоряджень.

1.5. Планування роботи здійснюється відповідно завдань, що покладені на відділ, координується з планами роботи Інституту навчальної літератури та Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.ІІ. Завдання і функції відділу


2.1. Головними завданнями відділу є вивчення запитів та прогнозування потреб навчальної літератури, створення Переліку видань навчальної літератури для затвердження Колегією МОН України.

2.2. З метою реалізації основних завдань відділ виконує такі функції:


- збір інформації щодо навчальної літератури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, яка має відповідний гриф Міністерства освіти і науки;

- аналітичний огляд списків навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, що пройшла апробацію;

- аналіз стану забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками;

- вивчення стану та формування інформаційного банку даних з питань підготовки, видання та забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними комплектами;

- формування переліку видань до Бланку замовлень навчальної літератури;

розробка перспективних річних планів видань навчальної літератури на основі одержаних замовлень від обласних управлінь освіти;

- формування та узгодження перспективних річних планів видань навчальної літератури із спеціалістами Міністерства освіти і науки, Науково-методичних центрів середньої, професійно-технічної освіти та подання на Колегію Міністерства для затвердження;

- ведення динаміки оновлення навчальної літератури, що видається за бюджетні кошти і закладається до шкільних бібліотечних фондів, за допомогою комп'ютерної програми;

- проведення роботи з видавництвами щодо своєчасної підготовки до формування Переліку видань навчальної літератури;

- підготовка аналітичних матеріалів та надання інформації Міністерству освіти і науки України щодо стану та проблем забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками;

- розгляд листів організацій та окремих громадян, що стосуються проблем видання навчальної літератури;

- аналітичний огляд в періодичних виданнях стану книгодрукування в Україні та зарубіжних країнах;

- формування інформаційного банку даних щодо пошуку, вивчення та визначення шляхів реалізації новітніх та прогресивних технологій у підручникотворенні;

- підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Міністерства освіти і науки України;

- участь в розробці нормативно-правових документів з питань видання навчальної літератури;

- участь у проведенні семінарів з питань видання навчальної літератури та забезпечення нею загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

- підготовка матеріалів для педагогічної преси, радіо, телебачення фахових журналів з актуальних проблем видання навчальної літератури та забезпечення нею учнів закладів освіти.ІІІ. Структура відділу


3.1. Структура, штати відділу та посадові обов'язки затверджуються в установленому порядку.

3.2. Відповідно до штатного розкладу та завдань відділ має таку структуру:

Бевз Віра Дмитрівна - завідувач відділу;

Наумова Наталія Костянтинівна - методист вищої категорії;

Гончаренко Олена Леонідівна - методист вищої категорії;

Макаренко Ірина Олегівна - методист вищої категорії;

Матвійчук Любов Григорівна - методист вищої категорії;

Яресько Ольга Миколаївна - методист вищої категорії;

Кісельова Марія - технік І категорії.ІV. Функціональні обов'язки працівників відділу.


4.1. Збір і обробка інформації щодо навчальної літератури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, що має гриф Міністерства освіти і науки;

4.2. Аналітичний огляд стану забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками;

4.3. Формування переліку видань до Бланку замовлень навчальної літератури;

4.4. Проведення роботи з видавництвами щодо своєчасної підготовки до формування Переліку видань навчальної літератури;

4.5. Формування перспективного Переліку видань навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних та професійно-технічних навчальних закладів.Бевз Віра Дмитрівна - завідувач відділу вивчення запитів та прогнозування потреб навчальної літератури.


Згідно зі Статутом Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України здійснює керівництво роботою відділу, відповідає за виконання в зазначені терміни покладених на працівників відділу завдань.


Організує і координує:

діяльність відділу по збору інформації, її аналізу, узагальненню щодо формування переліку видань до Бланку замовлень та перспективного Переліку видань навчальної літератури;

ведення динаміки випуску навчальної літератури, виданої за бюджетні кошти;

проведення роботи з видавництвами щодо своєчасної підготовки формування Переліку видань навчальної літератури;

підготовку аналітичних матеріалів та надання інформації Міністерству освіти і науки України щодо стану та проблем забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками;

підготовку відповідей на листи організацій та окремих громадян, що стосуються проблем видання навчальної літератури;

підвищення кваліфікації методичних працівників усіх рівнів (курси, науково-практичні конференції, семінари, наукові читання тощо);


Забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду на колегіях Міністерства освіти і науки України;

участь у розробці нормативно-правових документів з питань видання навчальної літератури;

контроль за аналізом та своєчасною підготовкою формування переліку видань до Бланку замовлень та перспективного Переліку видань навчальної літератури;

розгляд листів і підготовку відповідей організаціям та окремим громадянам, що стосується проблем видання навчальної літератури;

аналітичний огляд в періодичних виданнях стану підручникотворення в Україні та зарубіжних країнах;

контроль за виконанням розпоряджень і доручень керівництва інституту.

Створює належні умови для підвищення фахового рівня співробітників відділу, надає їм методичну та практичну допомогу.

Працює у взаємодії з іншими відділами інституту, відділами Науково-методично центру середньої та професійно-технічної освіти. Аналізує та узагальнює матеріали, зібрані методистами відділу.

Планує роботу відділу та звітує про виконання планових завдань, покладених на відділ, щомісячно та в кінці поточного року.

Бере участь у проведенні семінарів з питань видання навчальної літератури та забезпечення нею загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Представляє відділ в усіх заходах інституту, державних та громадських установах.

Подає на розгляд керівництву Інституту навчальної літератури пропозиції щодо заохочення та матеріального стимулювання співробітників відділу, які зробили вагомий внесок у діяльність інституту.

Гончаренко Олена Леонідівна - методист вищої категорії.


Відповідно до Статуту ІНЛ та цього Положення:

- аналізує та узагальнює інформацію щодо обробки замовлень навчальної літератури;

- відповідає за формування Бланку замовлень для початкової школи;

- відповідає за підготовку інформації до Переліку видань навчальної літератури для учнів початкової школи та серії "Шкільна бібліотека";

- відповідає за формування та обробку бази даних "Контингенти" на електронних носіях;

- відповідає за підготовку аналітичних матеріалів та надання інформації Міністерству освіти і науки України щодо стану та проблем забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками;

- працює у контакті із працівниками інших відділів інституту, Міністерства освіти і науки України, Науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, методистами обласних управлінь освіти;

- виконує тимчасові завдання завідувача відділу;

- вносить пропозиції до плану відділу та звітує про виконану роботу завідувачу відділом.
Наумова Наталія Костянтинівна - методист вищої категорії.


Відповідно до Статуту ІНЛ та цього Положення:

- відповідає за обробку інформації щодо навчальної літератури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, яка має гриф Міністерства освіти і науки;

- відповідає за збір та аналіз узагальненої інформації щодо проведення апробації для формування Переліку видань навчальної літератури;

- відповідає за формування Бланку замовлень для основної та старшої школи;

- відповідає за підготовку інформації до Переліку видань навчальної літератури для учнів основної та старшої школи;

- підготовка аналітичних матеріалів та надання інформації Міністерству освіти і науки України щодо стану та проблем забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками;

- працює у контакті із працівниками інших відділів інституту Міністерства освіти і науки України, Науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, методистами обласних управлінь освіти;

- виконує тимчасові завдання завідувача відділу;

- вносить пропозиції до плану роботи відділу та звітує про виконану роботу.

Макаренко Ірина Олегівна - методист вищої категорії.


Відповідно до Статуту ІНЛ та цього Положення:

- відповідає за формування Бланку замовлень для шкіл з національними мовами навчання, спеціальних навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів;

- відповідає за підготовку інформації до Переліку видань навчальної літератури для учнів шкіл з національними мовами навчання, спеціальних навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів;

- бере участь у формуванні інформаційного банку даних з питань підготовки, видання та забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними комплектами;

- проведення роботи з видавництвами щодо своєчасної підготовки формування Переліку видань навчальної літератури;

- працює у контакті із працівниками інших відділів інституту Міністерства освіти і науки України, Науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, методистами обласних управлінь освіти;

- виконує тимчасові завдання завідувача відділу;

- вносить пропозиції до плану роботи відділу та звітує про виконану роботу.


Яресько Ольга Миколаївна - методист вищої категорії.


Відповідно до Статуту ІНЛ та цього Положення:

- здійснює організаційно-методичні заходи щодо підготовки перспективних планів видань;

- аналізує стан забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками;

- формує Бланк замовлень на навчальну літературу від обласних управлінь освіти на підставі інформації аналітичних матеріалів, а також результатів апробації нових видань;

- формує перспективний річний план видань навчальної літератури, враховуючи всі аналітичні матеріали та замовлення;

- відповідає за ведення динаміки оновлення навчальної літератури, що видається за бюджетні кошти і закладається до шкільних бібліотечних фондів, за допомогою комп'ютерної програми;

- працює у контакті із працівниками інших відділів інституту Міністерства освіти і науки України, Науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, методистами обласних управлінь освіти;

- розглядає листи із запитами організацій, установ та громадян, готує ґрунтовні відповіді;

- виконує тимчасові завдання завідуючого відділу;

- вносить пропозиції до плану роботи відділу та звітує про виконану роботу.

Матвійчук Любов Григорівна - методист вищої категорії.


Відповідно до Статуту ІНЛ та цього Положення:

- відповідає за підготовку аналітичних матеріалів, надання інформації Міністерству освіти і науки України щодо стану та проблем забезпечення професійно-технічних навчальних закладів підручниками;

- підготовка матеріалів для педагогічної преси, радіо, телебачення фахових журналів з актуальних проблем видання навчальної літератури та забезпечення нею учнів закладів освіти;

- веде динаміку оновлення навчальної літератури, що видається за бюджетні кошти і закладається до шкільних бібліотечних фондів, за допомогою комп'ютерної програми;

- працює у контакті із працівниками Міністерства освіти і науки України, Науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, методистами обласних управлінь освіти.

- виконує тимчасові завдання завідувача відділу;

- вносить пропозиції до плану роботи відділу та звітує про виконану роботу.


Кісельова Марія - технік І категорії.


Технік організує свою діяльність згідно функціональних обов'язків:

- відповідає за стан та роботу комп'ютерів відділу;

- друкує інформацію щодо стану та проблем забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Міністерству освіти і науки України підготовлені співробітниками відділу листи, проекти наказів;

- працює у контакті із працівниками Інституту навчальної літератури;

- здійснює контроль та реєстрацію листів, проектів наказів, підготовлених співробітниками відділу тощо;

- здійснює реєстрацію місцевих відряджень співробітників відділу;

- відповідає за ведення Табеля звіту використання робочого часу та підрахування заробітку співробітників.
© Інститут навчальної літератури, 2005.