головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЕКСПЕРТИЗИ ВИДАНЬ


1. Загальні положення


1.1. Відділ експертизи видань (надалі Відділ) є структурним підрозділом Інституту навчальної літератури (надалі Інституту) Міністерства освіти і науки України.


1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Інституту, статутом Інституту та цим Положенням.


1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора Інституту.


1.4. Планування роботи здійснюється відповідно до завдань, що покладені на Відділ, координується з планами роботи Інституту та Міністерства освіти і науки України і затверджується заступником директора Інституту.
2. Основні завдання та функції Відділу:


2.1. Головними завданнями Відділу є впровадження сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітніх галузей Державного стандарту, організація проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України.


2.2. З метою реалізації основних завдань Відділ виконує такі функції:


2.2.1. Аналітичний огляд освітніх систем, їх стану та перспектив розвитку, досягнень світових освітніх систем.


2.2.2. Впровадження сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України.


2.2.3. Організація проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України.


2.2.4. Організація роботи предметних науково-методичних комісій.


2.2.5. Участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем створення підручників.


2.2.6. Розроблення науково-обгрунтованих пропозицій щодо створення державних комплектів навчальної літератури з предметів інваріантної частини Базового навчального плану для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів.


2.2.7. Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу підручників для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.


2.2.8. Організація підвищення кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури.


2.2.9. Формування інформаційного банку даних з питань створення підручників.


2.2.10. Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Міністерства освіти і науки України.


2.2.11. Підготовка науково-методичних матеріалів для педагогічної преси, радіо, телебачення, фахових журналів з проблем розробки та видання навчальної літератури нового покоління.


2.2.12. Підготовка та проведення Всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій і семінарів з питань впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління, оновлення змісту освіти відповідно до Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.3. Структура Відділу


3.1. Структура, штати Відділу та посадові обов'язки затверджуються в установленому порядку.


3.2. Відповідно до штатного розкладу та завдань Відділ має таку структуру:

сектор суспільно-гуманітарних предметів:

- старший науковий співробітник - українська мова і література;

- старший науковий співробітник - іноземні мови;

- старший науковий співробітник -інтегрований курс "Література", зарубіжна література;

- науковий співробітник - історія, правознавство (завідувач сектора);

- молодший науковий співробітник - початкова школа;

- методист вищої категорії - англійська мова;

- методист вищої категорії - дефектологія, логопедія;

сектор природничо-математичних предметів:

- старший науковий співробітник - біологія, екологія (завідувач сектора);

- старший науковий співробітник - математика;

- науковий співробітник - інформатика;

- науковий співробітник - фізика та астрономія;

- старший науковий співробітник - хімія;

- методист вищої категорії - географія, економіка;

- методист вищої категорії - трудове навчання, креслення.
4. Функціональні обов'язки працівників Відділу


4.1. Аналітичний огляд освітніх систем, їх стану та перспектив розвитку, досягнень світових освітніх систем.


4.2. Впровадження сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України.


4.3. Організація проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України.


4.4. Організація роботи предметних науково-методичних комісій.


4.5. Участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем створення підручників.


4.6. Розроблення науково-обгрунтованих пропозицій щодо створення державних комплектів навчальної літератури з предметів інваріантної частини Базового навчального плану для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів.


4.7. Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу підручників для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.


4.8. Організація підвищення кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури.


4.9. Формування інформаційного банку даних з питань створення підручників.


4.10. Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Міністерства освіти і науки України.


4.11. Підготовка науково-методичних матеріалів для педагогічної преси, радіо, телебачення, фахових журналів з проблем розробки та видання навчальної літератури нового покоління.


Николюк Ольга Василівна - в. о. завідувача відділу експертизи видань, веде питання науково-методичного забезпечення предмета "російська мова".

Згідно Статуту Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України- здійснює керівництво роботою відділу; - відповідає за виконання в зазначені терміни покладених на працівників відділу завдань;

- організує і координує:

науково-методичну діяльність відділу; науково-дослідницьку та експериментальну роботу з проблем розробки та видання навчальної літератури;

підвищення кваліфікації працівників відділу (курси, науково-практичні конференції, семінари, наукові читання тощо);

роботу науково-методичної комісії з російської мови та мов національних меншин;

- забезпечує контроль за науково-методичною експертизою підручників та навчальних посібників та підготовкою рукописів навчальних книг до видання;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня співробітників відділу, надає їм методичну та практичну допомогу;

- звітує про виконання планових завдань Інституту, покладених на Відділ, щомісячно та в кінці поточного року;

- репрезентує Відділ в усіх заходах Інституту, державних та громадських установах;

- подає на розгляд керівництву Інституту пропозиції щодо заохочення та матеріального стимулювання співробітників відділу, які зробили вагомий внесок у діяльність Інституту.


Сектор суспільно-гуманітарних предметів


Бессараб Н.С. - науковий співробітник, завідувач сектора, веде питання науково-методичного забезпечення предметів історія та правознавство, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Суспільствознавство";

- розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з історії та правознавства для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;

- організовувати роботу науково-методичних комісій з суспільствознавчих дисциплін;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з історії та правознавства;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.Николюк Ольга Василівна - старший науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення предметів інтегрований курс "Література", зарубіжна література, зобов'язана: - сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Мови і літератури"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з російської мови та літератури, зарубіжної літератури для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з російської мови та літератури, зарубіжної літератури;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань розроблення та видання підручників з російської мови та літератури, зарубіжної літератури;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.Олійник Л. І. - старший науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення іноземних мов, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Мови і літератури"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з іноземних мов для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з іноземних мов;- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань розроблення та видання підручників з іноземних мов;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Наумова Н.К. - методист вищої категорії, веде питання науково-методичного забезпечення предмета англійська мова, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Мови і літератури"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з англійської мови для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань розроблення та видання підручників з іноземних мов;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.Радишевська М.І. - науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення предметів українська мова та література, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Мови і літератури"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з української мови та літератури для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з української мови та літератури;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань розроблення та видання підручників з української мови та літератури;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.Закалюжна Г. А. - молодший науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення предметів початкової школи, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та Державного стандарту початкової загальної освіти; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з предметів інваріантної частини Базового навчального плану для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з педагогіки та методики початкового навчання;- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предметів початкової школи у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників для початкової школи;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.Юрчук О.В. - методист вищої категорії, веде питання науково-методичного забезпечення предметів спеціальних шкіл, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Технології"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з предметів для відповідних класів спеціальних шкіл;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичної комісії з корекційної педагогіки;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предметів у спеціальних школах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників для спеціальних шкіл;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.

Сектор природничо - математичних предметівХубулава Н. Б. - старший науковий співробітник, завідувач сектора, веде питання науково-методичного забезпечення предметів біологія та екологія, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Природознавство"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з біології та екології для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з біології;- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з біології;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Вовк В.С. - старший науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення предмета математика, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Математика"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з математики для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з математики ;- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з математики;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Проценко Т.Г. - науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення предмета інформатика, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Технології"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з інформатики для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з інформатики;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з інформатики;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Прибора Н.А. - старший науковий співробітник, веде питання науково-методичного забезпечення предмета хімія, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Природознавство"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з хімії для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з хімії;- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з хімії;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Чувтаєва Людмила Олександрівна - науковий співробітник , веде питання науково-методичного забезпечення предметів фізика та астрономія, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Природознавство"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з фізики та астрономії для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з фізики та астрономії;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем створення підручників;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань створення підручників та розроблення і видання підручників з фізики та астрономії;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Кошкін О.Ю. -методист вищої категорії, веде питання науково-методичного забезпечення предметів географія та економіка, зобов'язаний:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Природознавство"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з географії та економіки для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з географії та економіки;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з географії та економіки;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.


Стріхер Т.О. - методист вищої категорії, веде питання науково-методичного забезпечення предмета трудове навчання, зобов'язана:

- сприяти впровадженню сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом організації і впровадження в практику результатів науково-дослідницьких робіт щодо навчальної літератури нового покоління відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України та потреб освітньої галузі "Технології"; - розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо створення державних комплектів навчальної літератури з трудового навчання для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- організовувати проведення науково-методичної експертизи підручників та навчальних посібників щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;- організовувати роботу науково-методичних комісій з трудового навчання та креслення;

- брати участь у роботі експертних комісій, симпозіумів, конференцій з проблем підручникотворення;

- здійснювати роботу по підвищенню кваліфікації фахових редакторів, працівників видавництв, авторів, які беруть участь у розробленні та виданні підручників, іншої навчальної літератури;

- систематично опрацьовувати матеріали друкованих видань з питань створення навчальної літератури нового покоління, методики викладання предмета у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формувати інформаційний банк даних з питань підручникотворення та розроблення і видання підручників з трудового навчання;

- вносити пропозиції до плану роботи відділу та щорічно звітуватися про виконану роботу;

- виконувати поточні доручення керівництва Інституту та завдання завідувача відділом.
Олійник Людмила Іванівна

Хубулава Надія Борисівна

Закалюжна Галина Анатоліївна

Бессараб Нонна Сергіївна

Наумова Наталія Костянтинівна

Вовк Вікторія Олександрівна

Радишевська Марія Іванівна

Проценко Тетяна Григорівна

Кошкін Олексій Юрійович

Стріхер Тетяна Олексіївна

Юрчук Олена Віталіївна

Прибора Наталія Андріївна

Чувтаєва Людмила ОлександрівнаВ. о. завідувача відділу Николюк Ольга Василівна
© Інститут навчальної літератури, 2005.