головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка

Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

23.12.2004 № 973Цей Порядок визначає систему організаційної роботи Міністерства освіти і науки України щодо проведенні науково-методичної та технічної експертизи навчальних видань» засобів навчання і навчального обладнання, офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах України та конкурсного відбору рекомендованої навчальної літератури відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.02.2004 №108 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2004 за №244/8843. Він ґрунтується на положеннях і нормах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту,» «Про видавничу справу», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про авторське право і суміжні права» ; постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», від 28.08.2003 №1378 «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками» та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти України.


1. Загальні положення

1.1. Офіційне визнання відповідності навчальних видань, засобів навчання, навчального обладнання вимогам державних стандартів освіти, навчальним програмам, іншим нормативним документам освіти реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України (далі — Міністерство) відповідного грифа (далі — Гриф) для використання в навчально-виховному процесі. Навчальне обладнання отримує свідоцтво Міністерства освіти і науки України про визнання відповідності педагогічним вимогам (далі — Свідоцтво).

1.2. Для цілей цього Порядку терміни використовуються у такому значенні:

1.2.1. Навчальна програма — навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної дисципліни.

1.2.2. Підручник — основне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі (у тому числі Буквар).

1.2.3. Навчальний посібник — навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу (до навчального посібника належать курс лекцій, зошит — посібник, прописи, розвивальні ігри тощо, що застосовуються в навчально — виховному процесі, у тому числі навчальні посібники серії «Шкільна бібліотека» ). >

1.2..4. Навчально — наочний посібник — навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.

1.2.5. Навчально-методичний посібник — навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділів, частин) або з методики виховання.

1.2.6. Хрестоматія — навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, що є об'єктом вивчення (різновидом хрестоматії є книга для читання).

1.2.7. Практикум — навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок (різновидом практикумів є робочі зошити).

1.2.8. Словник для школярів та студентів — довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

1.2.9. Енциклопедія для школярів та студентів — довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.

1.2.10. Енциклопедичний словник для школярів та студентів — енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв.

1.2.11. Мовний словник для школярів та студентів — словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом на іншу (інші) мову (мови).

1.2.12. Тлумачний словник для школярів та студентів — мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.

1.2.13. Термінологічний словник для школярів та студентів — словник термінів та визначень певної галузі знань.

1.2.14. Довідник для школярів та студентів — довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

1.2.15. Альбом — книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання.

1.2.16. Атлас — альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного виконання.

1.2.17. Педагогічний програмний засіб — програмна продукція, яка використовується у комп'ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання учнів і студентів.

1.2.18. Натуральний об'єкт — незмінений або дидактично модифікований об'єкт природи, що використовується як засіб навчання.

1.2.19. Навчальна модель — засіб навчання переважно демонстраційного типу, що спрощено відтворює об'єкт вивчення, якщо його неможливо або складно демонструвати в натуральному вигляді.

1.2.20. Прилади і пристосування — технічні пристрої, що як засоби навчання призначені для демонстрації явищ та процесів, вимірювання фізичних величин, регулювання і контролю тощо. Зазначені видання і засоби навчання можуть використовуватися в навчальному процесі за умови позитивного рішення предметної комісії Науково — методичної ради без відповідного Грифа Міністерства.

1.2.21. Аудіовізуальні засоби навчання і пристрої — комплекс різноманітних світлотехнічних і звукових посібників та спеціальної апаратури, яка дає змогу відтворювати відповідну інформацію.

1.2.22. Обладнання загального призначення — сукупність матеріальних об'єктів, які формують навчальне середовище, але не використовуються як джерело знань.

1.3. Міністерство освіти і науки України встановлює три види Грифів:

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

«Схвалено для використання в навчально-виховному процесі».

1.4. Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» надається навчальним програмам, підручникам, засобам навчання з базових предметів, курсів, дисциплін, що пройшли апробацію відповідно до Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, і за її результатами визнані як усталені для використання у навчально-виховному процесі. Рішення про надання Грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки України» приймає колегія Міністерства.

1.5. Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надається новоствореним підручникам і навчальним посібникам, які підлягають апробації; іншим видам навчальних видань, що реалізують окрему авторську методичну лінію у викладі навчального матеріалу; засобам навчання і навчальному обладнанню. Цей Гриф також надається підручникам, створеним у період переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, що видаються масовим тиражем і підлягають апробації. Рішення про надання Грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» приймають заступники міністра, що відповідають за напрям освіти, на підставі висновку предметної комісії Науково-методичної ради з питань освіти або за підсумками всеукраїнських конкурсів навчальних програм та підручників.

1.6. Текст листа про надання Грифа містить інформацію про призначення навчального видання або виробу, адресацію використання (тип навчального закладу відповідно до освітнього рівня), номер протоколу і дату засідання предметної комісії Науково-методичної ради з питань освіти.

1.7. Свідоцтво видається Міністерством приладдю, інструменту, спорядженню, матеріалам, спеціалізованому обладнанню та обладнанню загального призначення, а також іншим засобам навчання і шкільному обладнанню відповідно до затвердженої форми.

1.8. Висновок Свідоцтва наводиться на четвертій сторінці обкладинки (палітурки), у вихідних даних допоміжних друкованих виробів, у паспорті (етикетці) приладдя, інструментів, спорядження, матеріалів та спеціалізованого обладнання, обладнання загального призначення. У тексті зазначаються дата та реєстраційний номер видачі Свідоцтва.

1.9. До Переліку навчальної літератури та навчального обладнання, рекомендованого Міністерством, уносяться лише навчальні видання та вироби, які отримали відповідний Гриф або мають Свідоцтво.

1.10. До плану видань Міністерства освіти і науки України включається лише навчальна література з Грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки України» або «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

1.11. Підручники та навчальні посібники, що не ґрунтуються на новій авторській методологічній основі, реалізують уже існуючі методичні лінії та є аналогічними за змістом та структурою до підручників і навчальних посібників, що вже використовуються в навчальному процесі, отримують Гриф Міністерства «Схвалено для використання в навчально — виховному процесі» на підставі рішення відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Гриф оформлюється листом Міністерства за підписом заступника міністра, який відповідає за певну галузь освіти.

1.12. Інформація про Гриф міститься на другій сторінці та в реквізитах навчального видання.

1.13. Підручникам і навчальним посібникам соціально-гуманітарного, економічного, природничо-математичного напрямів, що застосовуються у вищих навчальних закладах, Міністерством надаються Грифи «Затверджено Міністерством освіти і науки України» або «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» без проходження апробації.

Фаховій навчально — методичній літературі, що застосовується у вищих навчальних закладах, центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, надають Гриф «Схвалено для використання в навчально — виховному процесі». Порядок надання вищезазначеного Грифа відповідні центральні органи виконавчої влади затверджують у відповідності до цього Порядку.


2. Організація експертизи навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання

2.1. Рішення про надання відповідного Грифа приймається Міністерством на підставі відповідних висновків предметної комісії. Науково-методичної ради.

Організація роботи предметних комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, організаційна робота щодо експертизи навчальної літератури для дошкільних навчальних закладів, середніх загальноосвітніх навчальних закладів (середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів; гімназій, ліцеїв, колегіумів) з українською та російською мовами навчання покладається на Інститут навчальної літератури.

Організаційна робота щодо експертизи методичної літератури (методичних розробок, рекомендацій для вчителів тощо), а також організація роботи комісій з педагогіки, психології та управління загальною середньою освітою; з мов національних меншин; з спеціальної педагогіки; з проблем позашкільної освіти; з проблем виховання дітей та учнівської молоді покладається на Науково-методичний центр середньої освіти.

Організаційна робота щодо експертизи навчальної літератури за напрямками професій для професійно-технічних навчальних закладів покладається на Науково-методичний центр професійно-технічної освіти.

Організаційна робота щодо експертизи навчальної літератури для вищої освіти покладається на Науково-методичний центр вищої освіти.

Організаційна робота щодо видання Свідоцтва засобам навчання покладається на Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання.

2.2. Автор, видавництво або інша організація, що має виключні права на видання книги, можуть подавати клопотання щодо надання відповідного Грифа тільки для одного варіанта навчальної книги з кожного предмета для однієї вікової категорії.

2.3. Для одержання Грифа автор, видавництво або інша установа чи організація, що має виключні права на видання книги, звертається з листом-клопотанням до тієї установи, що відповідає за організаційну роботу згідно з пунктом 2.1.

2.4. У листі-клопотанні зазначаються: повна назва навчальної книги або виробу, автор (автори), вид та адресація навчального видання чи виробу (кому адресована книга чи засіб навчання, тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо — кваліфікаційного рівня, спеціальність), їх відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета та курсу, дисципліни, для якого призначене видання, дотримання державних і галузевих стандартів. До листа додаються:

• відредагований і повністю підготовлений до видання рукопис або оригінал-макет, зразок, проектно-технічна документація, технічний рукопис, технічні умови або паспорт виробу в п'яти примірниках;

• редакційний висновок, у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідність навчальній програмі, чим відрізняється дана навчальна книга від раніше виданих аналогічних навчальних підручників, посібників тощо; для засобів навчання та обладнання — висновок виробника про відповідність педагогічним і технічним вимогам;

• рецензії на рукопис принаймні трьох фахівців з відповідями авторів на зроблені зауваження;

• виписка з рішення вченої ради вищого навчального закладу або обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з рекомендацією до друку;

• програма дисципліни, копія навчального плану (для вищих навчальних закладів);

• відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада), постачальника та (або) виробника.

2.5. Подані матеріали реєструються. Проводиться процедура шифрування роботи.

2.6. На основі створеного інформаційного банку експертних центрів визначаються центри, де буде проведено експертизу.

За згодою до складу експертних центрів входять: Академія педагогічних наук України, Національна академія наук України, кафедри вищих педагогічних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, методичні об'єднання вчителів, Інститут навчальної літератури, Науково-методичний центр вищої освіти, Науково-методичний центр середньої освіти, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання.

2.7. Центри експертизи протягом місяця дають оцінку відповідності рукопису вимогам державних стандартів освіти, навчальним програмам, визначають його науковий рівень виконання, педагогічну доцільність і методичну цінність, готують висновок щодо якості рукопису. Комісія може обумовлювати надання Грифа після подання оригінал-макета.

2.8. Експерти повертають матеріали до відповідної установи, яка оформлює довідку про проведення експертизи та подає матеріали (рукопис, експертні висновки, довідку) до відповідної предметної комісії Науково-методичної ради з питань освіти.

2.9. Після одержання відповідних матеріалів предметна комісія Науково-методичної ради протягом одного місяця (термін експертизи може бути подовжений керівником відділення Науково-методичної ради, до якої належить комісія) на підставі одержаних матеріалів, а також власної експертизи якості поданого рукопису робить висновок про доцільність надання рукопису відповідного Грифа.

2.10. Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису або виробу голова комісії у тижневий строк повертає до відповідної установи розглянуті матеріали разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок із зазначенням причин відмови в наданні Грифа. У таких випадках на вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія Науково-методичної ради під контролем Бюро відповідного відділення. її рішення є остаточним.

2.11. Узагальнені матеріали та пакет необхідних документів щодо надання Грифа та Свідоцтва передаються у тижневий термін до Міністерства для прийняття рішення.

2.12. Організація та проведення незалежної експертизи навчального видання здійснюється на договірних засадах згідно з чинним законодавством України.


3. Затвердження та скасування Грифа та Свідоцтва

3.1. Залежно від виду навчального видання, засобу навчання або обладнання висновок предметної комісії Науково-методичної ради з питань освіти затверджується рішенням колегії або підтверджується листом Міністерства за підписом Міністра або його заступників.

3.2. У разі незгоди фахівців департаменту вищої освіти, департаменту професійно-технічної освіти, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з рішенням комісії та відмови комісії врахувати зауваження департаменту, рішення про присвоєння Грифа приймає колегія Міністерства або спеціально створені комісії.

3.3. Автор, видавництво або інша організація, що зверталися з клопотанням про проведення експертизи, у тижневий термін після прийняття відповідного рішення одержують відповідь про надання їх навчальному виданню чи обладнанню відповідного Грифа

(Свідоцтва) із зазначенням дати та номера рішення колегії або листа Міністерства.

3.4. У разі неякісної редакційної підготовки навчального видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту оригіналу (оригінал-макета), недостовірного перекладу або недосконалого виготовлення виробу з порушенням вимог технічної документації і педагогічних вимог, що призвело до пониження їх наукового і науково-методичного рівня та якості, надані Гриф та Свідоцтво скасовуються.

3.5. Відмова автора, видавця або виробника доопрацювати рукопис відповідно до зауважень експертів або висновку комісії дає підстави для скасування наданого раніше Грифа.

3.6. Редакція Грифа та Свідоцтва не може змінюватися видавцем, виробником або автором книги. У разі спотворення тексту Грифа та Свідоцтва вони скасовуються Міністерством.

3.7. Порядок скасування наданого Грифа та Свідоцтва здійснюється за рішенням Міністерства на підставі висновку предметної комісії Науково-методичної ради або Бюро відповідного відділення.

3.8. Усі спірні питання щодо надання Грифа та Свідоцтва розглядають Бюро відповідних відділень Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, спеціально створені комісії або колегія Міністерства освіти і науки України.


4. Термін дії Грифа та Свідоцтва

4.1. Термін дії наданого Грифа та Свідоцтва Міністерства навчальної літератури для середньої загальноосвітньої та професійно-технічної освіти — п'ять років з дня прийняття відповідного рішення. Якщо за цей час навчальна книга не видавалася, а засіб навчання чи обладнання не виготовлялися, раніше наданий їм Гриф чи Свідоцтво має бути підтверджений Міністерством.

Термін дії наданого Грифа Міністерства навчальної літератури для вищих навчальних закладів — 3 роки.

Термін дії Свідоцтва на обладнання встановлюється для кожного виробу окремо, але не більше п'яти років»

4.2. Дія наданого Грифа та Свідоцтва не поширюється на доповнені перевидання навчальної літератури або змінені (модернізовані засоби навчання і обладнання), якщо вони здійснюються навіть у термін дії Грифа чи Свідоцтва. У такому випадку підготовленому до перевидання рукопису або модернізованому виробу необхідно знову пройти експертизу предметної комісії Науково-методичної ради і підтвердити раніше наданий Гриф чи Свідоцтво.

4.3. Після завершення терміну дії Грифа чи Свідоцтва навчальному виданню чи засобу навчання необхідно пройти процедуру підтвердження їх відповідності вимогам державних стандартів освіти, навчальних програм та подовжити термін дії відповідного Грифа чи Свідоцтва.Заступник Міністра В.О. Огнев'юк© Інститут навчальної літератури, 2005.