головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Г. Й. БЛІНОВА

ПОДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВИХ ВАД ДІТЕЙ

ЧАСТИНА І

Дидактичний матеріал для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл та логопедичних пунктівКИЇВ

«БЛАГОВІСТ»

2005
ББК 74.3

Б 69

Блінова Г. Й. Подолання мовленнєвих вад дітей: У 2 ч. — К.: Благовіст, 2005. — Ч. 1. — 272 с.:іл.

У дидактичному матеріалі подані короткі теоретичні основи загального недорозвитку мовлення дітей, методи корекційно-виховної роботи та практичний матеріал з ілюстраціями по подоланню мовленнєвого недоліку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Посібник розрахований на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, логопедів, вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів усіх типів шкіл, студентів дефектологічних факультетів педагогічних навчальних закладів та батьків.

ББК 74.3


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11 6137 від 30.11.04)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


© Г.Блінова, 2005

© Л.Карапетян, художнє оформлення, 2005

© ТОВ «Видавництво «Благовіст», 2005
Навчальне видання

Блінова Ганна Йосипівна

ПОДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВИХ ВАД ДІТЕЙ

В двох частинах. Частина перша


Редактор Нізельська І.О.

Підписано до друку 27.12.2005

Формат 70×100 1/16. Друк офсетний. Папір офсетний.

Гарнітура «Шкільна».

Обл.вид.арк. 17,00. Ум.друк.арк. 23,22. Зам. 55|12

Наклад 5050 прим. Видання №18.

Видавництво « Благовіст »,

Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна 23, к. З

Свідоцтво серія ДК № 302 від 27.12.2000 р.

TOB "Торнадо"

61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 2005/9

"23" грудня 2005 р.


Видання: Подолання мовленнєвих вад дітей, авт. Блінова Г.Й. (для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл та логопедичних пунктів)

Кількість умовно-друкарських аркушів: 23,22

Тираж: 5 050 примірників

Ціна одного примірника: 36,11 грн.

Кількість в пачці: 12 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інститут навчальної літератури 5000

Обов'язкові (розсил) 15

Контрольні 20

Сигнальні 15

Разом 5050


В.о. директора Сацька M.В.
<<© Інститут навчальної літератури, 2005.