головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


L. V. Klîmuk, В. M. Tereşciuk, V. I. Tutaşînski

Instruire de muncă Activităţi auxiliare

Manual pentru clasa a 5-а a şcolilor de cultură generală cu predarea în limba română din Ucraina


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


Львів

"Оріяна-Нова"

2005


ББК 74.263я72

К49

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-509 від 02.02.2005 р.)

Перекладено з видання.

Л. В. Климук, Б. М. Терещук, В. І. Туташинський.

Трудове навчання. Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Арка, 2005.


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Климук Л. В., Терещук Б. М., Туташинський В.І.

Трудове навчання. Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням молдовською мовою / Переклад Ф. Г. Андрієша. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 192 с: іл.

ISBN 5-8326-0147-5 (молдов.)

ISBN 966-96289-1-1 (укр.)


© Климук Л.В., Терещук Б.М., Туташинський В.І., 2005

© Видавництво "Арка", 2005

© Андрієш Ф. Г., переклад, 2005
Навчальне видання

КЛИМУК Любов Володимирівна

ТЕРЕЩУК Борис Миколайович

ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ Обслуговуючі види праці

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням молдовською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Андрієш Федір Георгійович


Здано на складання 07.09.05. Підписано до друку 21.10.05. Формат 70×100 1/16

Папір офс. Гарнітура "Шкільна". Друк офс. Ум. друк. арк. 15,6.

Ум. фарбовідб. 62,4. Обл.-вид. арк. 14,5. Тираж 336.

Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 21. Зам, 205П.


Видавництво "Оріяна-Нова" 79017 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ "Патент" 88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 e-mail: patent@uzh.ukrtel.net


Видавництво "Оріяна-Нова"

22 грудня 2005 р.

Замовлення №205П

Друкарня ВАТ "Патент ", місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №24


Автор: Климук Л.В., Терещук Б.М., Туташинський В.І.

Назва видання: "Трудове навчання.Обслуговуючі види праці", підручник для 5 класу загальноосвітніх навч. закл. України з навчанням молдовською мовою.

Тираж 336 примірників; ціна 47,03 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 336 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 306

Обов'язкові (сигнальні+розсил) Видавництво 30

Разом 336Підпис уповноваженої особи
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.