головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


В. М. Tereşciuk, V. І. Tutaşînski

INSTRUIRE DE MUNCĂ ACTIVITĂŢI TEHNICE

Manual pentru clasa a 5-а a şcolilor de cultură generală cu predarea în limba română din Ucraina

Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


ЛЬВІВ

"ОРІЯНА-HOBA"

2005


ББК74.263я72

Т35

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-510 від 02.02.2005)


Перекладено з видання:

Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. Трудове навчання. Техн. види пралі: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К: "Арка", 2005.


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Терещук Б. М., Туташинський В. І.

Трудове навчання. Техн. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів України з навчанням молдовською мовою / Переклад Ш. М. Броаски. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 208 с: іл.

ISBN 5-8326-0150-5 (молдов.)

ISBN 966-95760-8-3 (укр.)


© Терещук Б. М, Туташинський В. Т., 2005

© "Видавництво "Арка", 2005

© Броаска Ш. М., переклад, 2005

Навчальне видання

ТЕРЕЩУК Борис Миколайович

ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИДИ ПРАЦІ

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням молдовською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Броаска Штефан Михайлович


Здано на складання 07.09.05. Щдп. до друку 21.10.05. Формат 70×100/16. Папір офс.

Гарнітура „Шкільна“. Друк. офс. Умовн. друк. арк. 16,9. Умовн. фарбовідб. 67,6. Обл.-вид. арк. 14,6. Тираж 324. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 24. Зам. № 202П .


Видавництво «Оріяна-Нова» 79017 м. Львів, вул. КЬцшіовського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006 м.Ужгород, вул. Гагаріна, 101 e-mail patent@uzh.ukrtel.netВидавництво "Оріяна-Нова"

22 грудня 2005 р.

Замовлення №204П

Друкарня ВАТ "Патент ", місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №23


Автор: Климук Л.В., Терещук Б.М., Туташинський В.І.

Назва видання: "Трудове навчання.Обслуговуючі види праці", підручник для 5 класу загальноосвітніх навч. закл. України з навчанням румунською мовою.

Тираж 1647 примірників; ціна 46,63 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 1647 прим. відпустити:


Інститут навчальної літератури 1617

Обов'язкові (сигнальні+розсил) Видавництво 30

Разом 1647Підпис уповноваженої особи
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.