головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


L. V. Klimuk, B. M. Terescsuk, V. I. Tutasinszkij

MUNKA SZOLGÁLTATÓ FOGLALKOZÁSOK

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára


Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos MinisztériumaЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005


ББК74.263я72

К49

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-509 від 02.02.2005)

Перекладено з видання:

Л. В. Климук, Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. Трудове навчання: Обслуг. види праці:

Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Арка, 2005.


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Климук Л. В., Терещук Б. М., Туташянський В. І.

Трудове навчання: Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів України з навчанням угорською мовою / Переклад угорською мовою А. А. Варги. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 192 с: іл.

ISBN 5-8326-0148-3 (угор.) ISBN 966-96289-1-1 (укр.)


© Климук Л. В., Терещук Б. М., Туташинський В. І., 2005

© Видавництво "Арка", 2005

© Варга А. А., переклад угорською мовою, 2005Навчальне видання

КЛИМУК Любов Володимирівна

ТЕРЕЩУК Борис Миколайович

ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. ОБСЛУГОВУЮЧІ ВИДИ ПРАЦІ

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням угорською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Варга Адальберт Адальбертович

Угорською мовою


Здано на складання 07.09.05. Підп. до друку 21.10.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура „Шкільна". Друк офс. Ум. друк. арк. 15,6. Ум. фарбовідб. 62,4. Обл.-вид. арк. 14,5. Тираж 1050. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 22. Зам. № 203П .


Видавництво «Оріяна-Нова» 79017 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 e-mail: patent@uzh.ukrtel.net
Видавництво "Оріяна-Нова"

22 грудня 2005 р.

Замовлення № 203П

Друкарня ВАТ "Патент ", місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №22


Автор: Климук Л.В., Терещук Б.М., Туташинський В.І.

Назва видання: "Трудове навчання.Обслуговуючі види праці", підручник для 5 класу загальноосвітніх навч. закл. України з навчанням угорською мовою.

Тираж 1050 примірників; ціна 61,72 грн; кількість в пачці 10 прим.

Із виготовленої кількості тиражу 1050 прим. відпустити:


Інститут навчальної літератури 1020

Обов'язкові (сигнальні+розсил) Видавництво 30

Разом 1050Підпис уповноваженої особи
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.