головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


В. М. Tereşciuk, V. I. Tutaşânski

INSTRUIRE DE MUNCĂ ACTIVITĂŢI TEHNICE

Manual pentru clasa a V-a a şcolilor de cultură generală cu predarea în limba română din Ucraina


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


ЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005

ББК74.263я72

Т35


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1 /11-510 від 02.02.2005)

Перекладено з видання: Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. Трудове навчання. Техн. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: "Арка", 2005.


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Терещук Б. М, Туташинський В. І.

Трудове навчання. Техн. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів України з навчанням румунською мовою / Переклад румунською мовою Ш. М. Броаски. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 208 с: іл.

ISBN 5-8326-0149-1 (рум.)

ISBN 966-95760-8-3 (укр.)


© Терещук Б. М., Туташинський В. І., 2005

© Видавництво "Арка", 2005

© Броаска Ш. М., переклад румунською мовою, 2005

Навчальне видання

ТЕРЕЩУК Борис Миколайович

ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИДИ ПРАЦІ


Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням румунською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Броаска Штефан Михайлович


Румунською мовою


Здано на складання 07.09.05. Підп. до друку 21.10.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура „Шкільна“. Друк. офс. Умовн. друк. арк. 16,9. Умовн. фарбовідб. 67,6. Обл.-вид. арк. 14,6. Тираж 1583. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК№ 63. Вид. № 23. Зам. №201П.


Видавництво «Оріяна-Нова» 79017 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006 М.Ужгород, вул. Гагаріна, 101 e-mail patent@uzh.ukrtel.net
Видавництво

"Оріяна-Нова"

22 грудня 2005 р.

Замовлення №201П

Друкарня ВАТ "Патент ", місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №26

Автор: Терещук Б.М., Туташинський В.І.

Назва видання: "Трудове навчання.Технічні види праці", підручник для 5 класу загальноосвітніх навч. закл. України з навчанням румунською мовою.

Тираж 1583 примірників; ціна 49,63 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 1583 прим. відпустити:


Інститут навчальної літератури 1553

Обов'язкові (сигнальні+розсил) Видавництво 30

Разом 1583


Підпис уповноваженої особи
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.