головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


В. П. Довгань

Хіміко-бактеріологічний аналіз

Підручник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв

«А.С.К.»

2005


ББК 36-Ія722

Д58


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-834 від 01.03.2005)


Рецензенти: Сокрут В. І., канд. сільськогосподар. наук, доцент Новомосковського технікуму Дніпропетровського державного аграрного університету; Коваленко І. І., канд. біол. наук, лікар Дніпропетровської обласної лабораторії ветеринарної медицини; Лагода Г. В., директор Дніпропетровської лабораторії ветеринарної медицини; Вайло О. О., директор ліцею №92, м. Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області.Довгань В. П.

Хіміко-бактеріологічний аналіз: Підручник. — К.: А.С.К., 2005. — 320 с: іл.

ISBN 966-319-115-5.

У підручнику розглянуто хіміко-бактеріологічний аналіз природної та стічної води, кормів, молока і молочних продуктів, м'яса, риби, яєць, меду та інших харчових продуктів, а також ґрунту, добрив і повітря приміщень. Розкрито механізм стандартизації і контролю якості продукції. Наведено загальну схему відповідних досліджень доброякісності харчових продуктів.

Для викладачів і учнів професійно-технічних навчальних закладів і навчально-виробничих комбінатів. Може бути використаний учнями і вчителями шкіл, які спеціалізуються за фахом «лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу».


© В. П. Довгань, 2005

© «А.С.К.»,2005
Навчальне видання

ДОВГАНЬ Василь Прокопович

Хіміко-бактеріологічний аналіз

Підручник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Редактор Є. Бондарчук

Коректор С. Іванчук

Художник Б. Волобуєв

Відповідальна за випуск О. Шевчук


Підп. до друку 15.11.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Шкільна. Друк офс. Ум.-друк. арк. 25,8.

Тираж 20 000. Зам. № 5-902.

«А.С.К.», 03057, Київ-57, вул. Петра Нестерова, 3, корп. 1. Свідоцтво Держкомінформу України ДК № 66 від 29.05.2000.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України № 5.03.02-04/3816 від 12.02.04.

ВАТ «Поліграфкнига», 03057, Київ-57, вул. Довженка, 3.Відкрите акціонерне товариство

"Поліграфкнига"

03057 м.Київ, вул.Довженка, 3


НАРЯД - ПОВІДОМЛЕННЯ №

«23» грудня 2005 р.


Видання підручника

Довгань В.П. "Хіміко-бактеріологічний аналіз"

кількість умовних аркушів: 25,8

Тираж 20 тис. примірників

Ціна одного примірника: 9 грн.80 коп.

Кількість в пачці: 10 примірників.Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 20000

Обов'язкові (розсил) 12

Контрольні -

Сигнальні 9

Разом 20021Генеральний директор І. В.Сологуб
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.