головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


А. М. Гуржій, В. В.Самсонов, Н. І. Поворознюк

Імпульсна та цифрова техніка

Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів


«Компанія СМІТ»

Харків

2005


УДК 004

ББК 60.84

Г95

Затверджено Міністерством освіти і науки України {лист №1/11-1968 від 07.05.2004 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензенти:

О. Г. Руденко, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри електронно-обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки;

В. П. Анненков, член-кореспондент АПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

Є. В. Шевляков, директор професійного ліцею Національного авіаційного університету України


Гуржій А. М., Самсонов В. В., Поворознюк Н. І.

Імпульсна та цифрова техніка: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. — X.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. — 424 с.

ISBN 966-8530-48-9

У підручнику викладено загальні питання та основні поняття з імпульсної та цифрової техніки, характеристики і параметри імпульсних сигналів, розглянуто будову імпульсних пристроїв та процеси, що в них відбуваються.

Для учнів і викладачів навчальних закладів системи професійно-технічної підготовки.


УДК 004

ББК 60.84


© Гуржій А. М., Самсонов В. В., Поворознюк Н. І., 2005

© «Компанія СМІТ», 2005
Навчальне видання

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович

САМСОНОВ Валерій Васильович

ПОВОРОЗНЮК Назар Іванович

ІМПУЛЬСНА ТА ЦИФРОВА ТЕХНІКА

Підручник для учнів професійно-технічних закладів


Редактор — Ю. В. Статкевич ,

Комп'ютерна верстка — А. А. Єлізєв

Художнє оформлення — А. В. Пивоваров

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Підписано до друку 30.11.2005 р. Формат 60×90/16.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура SchoolBook.

Умов. друк. арк. 26,5. Тираж 15 000 прим.

Зам. № 5-741.

Видавництво «Компанія СМІТ»

61166, м. Харків, просп. Леніна, 14

Тел.: 8 (057) 717-54-94

Факс: 8 (057) 702-13-07

E-mail: book@smit.kharkov.ua


Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 435 від 24.04.2001ВАТ «Харківська книжкова фабрика "Глобус"»

61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11

Адреса: м. Харків, пр. Леніна 14,

ТОВ "Компанія СМІТ"

Тел. 8-057-7020-816

Тел. книжкової фабрики "Глобус"

8-0572-712-29-69

м. Харків, вул. Диканьовська, 47


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ

"19" грудня 2005р.


Видання:: підручник авторів Гуржія А.М., Самсонова В.В., Поворознюка Н.І., форматом 60×90 1/16, накладом 15000 примірників.

Назва: "Імпульсна та цифрова техніка"

Замовлення №__

Кількість умовно друкованих аркушів 26,5

Ціна одного примірника - 12 грн.04 коп.

Загальний тираж - 15 040 прим.

ОАО „Харківська книжкова фабрика "Глобус"

Кількість у пачці - 12шт.

Із виготовленої кількості тиражу відпустили:


Інституту навчальної літератури 15000

Обов'язкові розсилки 18

Контрольні 2

Видавництвуі 20

Разом 15040Заступник директора Н. О. Плетньова
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.