головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


О. В. Ольховіков, О. Б. Грицишин

ОСНОВИ ЕКОНОМЫКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв

«Педагогічна преса»

2005ББК65.32я722

О56

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 01.11.2004 № 1/11-5525)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Науковий редактор: В. В. Паржницький — директор Науково-методичного центру профтехосвіти МОН України

Рецензенти: Т.В. Власюк — викладач економіки Сарненського сільськогосподарського професійного ліцею; Н.І. Дишлюк — доцент кафедри економіки підприємств Інституту економіки та права «Крок»; О.С. Захожний — директор Сарненського сільськогосподарського професійного ліцею; М.М. Корнієнко — директор Дніпропетровського навчально-методичного центру профтехосвіти; В.С. Мітенко — проректор Інституту економіки та права «Крок»; М.Ф. Набоков — методист вищої категорії ДОН МЦПТООльховіков О.В., Грицишин О.Б.

Основи економіки агропромислового виробництва: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл./ За ред. В.В. Паржницького — К.: Пед. преса, 2005. — 320 с.

ISBN 966-73020-64-2.

ББК65.32я722


© Усі права захищені. Жодна частина, елемент, ідея, композиційний підхід цього видання не можуть бути копійованими чи відтвореними у будь-якій формі і будь-якими засобами — як електронними, так і фотомеханічними, зокрема через ксерокопіювання, запис чи комп'ютерне архівування — без письмового дозволу видавця.

© Видавництво «Педагогічна преса», 2005

© О. В. Ольховіков, О.Б. Грицишин, 2005

© Видавництво «Педагогічна преса». Художнє оформлення, 2005

ISBN 966-73020-64-2Навчальне видання

Ольховіков Олег Володимирович, Грицишин Олег Богданович

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактор О. В. Попович

Художній редактор А М. Віксенко

Технічний редактор Л. І. Аленіна

Коректор Н. І. Гудкова

Комп'ютерне макетування та підготовка до друку Е. А. АвраменкаПідписано до друку 16.12.2005 р. Формат 60×90 1/16. Папір офсет. Гарнітура Newton. Друк офсет. Умов. друк. арк. 20. Обл.-вид. арк. 20.

Наклад 20 100 прим. Зам 5-1174.

Видавництво «Педагогічна преса»

Свідоцтво про реєстрацію серія ДК№ 123 від 17.07.2000 р.

01004, Київ, вул. Басейна, 1/2


Віддруковано з готових діапозитивів

у ВАТ «Харківська книжкова фабрика "Глобус"»

61012, Харків, вул. Енгельса, 11


Адреса: м. Харків, вул. Енгельса, 11.

ВАТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"

НАРЯД - ПОВІДОМЛЕННЯ

"16" грудня 2005 р.


Видання: авт. Ольховіков О.В.

Назва: "Основи економіки агропромислового виробництва"

Замовлення № 5-1174

Кількість умовних аркушів: 20

Ціна одного примірника 9,09 (грн.)

Загальний тираж 20 100

Завод

Стандарт упаковки 12 (примірників)

Із виготовленої кількості тиражу відпустити:


Інституту навчальної літератури 20000

Обов'язкові (розсил) -

Контрольні -

Сигнальні -

Видавництвуі 100

Разом 20100Директор видавництва "Педагогічна преса" Ю.Б. Кузнецов
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.