головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


С. К. Полянський, В. М. Коваленко

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ І БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНІХ МАШИН


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів


Київ

"Либідь"

2005

ББК 39.33-08я722

П54

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено

Глави 1 — 16, 19, 20, додатки написані С. К. Полянським; глави 17, 18 — С. К. Полянським і В. М. Коваленко

Рецензенти:

канд. техн. наук, доцент А. І. Сардак (Київська державна академія водного транспорту);

А. С. Онойко (заступник директора Вищого технічного училища № 3, м. Київ)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-1541 від 16.04.2003 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редакція літератури з природничих і технічних наук

Головний редактор Т. В. Ковтуненко

Редактори Т. В. Кацовенко, А. С. Мнишенко


© С. К. Полянський, В. М. Коваленко, 2005


ISBN 966-06-0408-4
Навчальне видання

Полянський Станіслав Костянтинович

Коваленко Віктор Михайлович

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ І БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНЇХ МАШИН


Художній редактор О. Г. Григір

Технічний редактор Т. О. Щур

Коректори А. І. Бараз, Л. Ф. Іванова, А. В. Бородавко

Комп'ютерна верстка С. В. Чаплинського, О. В. Новоселі

Оператори Л. А. Льовочкіна, О. Б. Вербицька
Підп. до друку 13.12.05 Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1. Гарн. Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 29,30. Обл.-вид. арк. 30,00. Тираж 15 000 пр. Вид. № 4126. Зам. 5-215

Видавництво "Либідь"

01004 Київ 4, вул. Пушкінська, 32

Свідоцтво про державну реєстрацію № 404 від 06.04.2001 р.

ЗАТ «Книга»

04053 Київ 53, вул. Артема, 25

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру виготівників Серія ДК № 2325 від 25.10.2005 р.

Полянський С. К., Коваленко В. М.

Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин: Підручник. — К.: Либідь, 2005. — 504 с.

ISBN 966-06-0048-4.

У підручнику систематизовано вітчизняні й зарубіжні дані про паливно-мастильні, лакофарбові матеріали, герметики, а також хімічні засоби догляду за автомобілями та будівельно-дорожніми машинами. Наведено вітчизняні й міжнародні класифікації та позначення палив, олив, мастил і технічних рідин. Розглянуто основні положення з контролю якості нафтопродуктів. Наведено рекомендації щодо раціонального використання й економії палива й олив. Розкрито вплив цих матеріалів на людину та навколишнє середовище.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.


ББК39.33-08я722+39.381-06-5я-722


ЗАТ "Книга" вул. Артема, 25, м. Київ-053, 04053, Україна

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №_

«22» __12__ 2005 р.


Видання Полянський С.К., Коваленко В.М.

Назва Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин

Кількість умовних аркушів 29,30

Тираж 15000 примірників

Ціна одного примірника 12,57 грн.

Кількість в пачці 8 примірників

Із виготовленої кількості тиражу відпустили:


Інституту навчальної літератури 15000

Обов'язкові (розсил) -

Контрольні -

Сигнальні -

Видавництву -

Разом 15000Директор О. О. Бойко
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.