головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


A TIZENKÉT OSZTÁLYOS ISKOLA TANKÖNYVEI


Kótyuk István

MAGYAR NYELV

Tankönyv az általános oktatási rendszerű magyar tannyelvű középiskolák 5. osztálya számára


Jóváhagyta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma


Csernyivci

„Bukrek“

2005

ББК 81.474.1

К82

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 1/11-4831 від 15.08.2005)


Ковтюк І. Я. Угорська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. — Чернівці: Букрек, 2005. — 232 с.; іл.

ISBN 966-399-009-0


© І. Я. Ковтюк, 2005, "Букрек", 2005

Навчальне видання

КОВТЮК Іштван Янович

Угорська мова

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Редактор М. З. Дерке

Художники Г. О. Антощук, Р. Л. Рязанова, Л. Р. Глібовська

Технічний редактор З. Д. Даналаки

Коректор Є. М. Сабов

Комп'ютерна верстка та дизайн С. М. Максимець


Підписано до друку 25.08.2005. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Умов. друк. арк. 19,0+0,28 форзац. Умов. фарбо-відб. 76,00+1,28 форзац. Обл.-вид. арк. 15,0+0,28 форзац. Тираж 2000 прим. Вид. № 45. Зам. № 306.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єкта видавничої справи 43 № 1 від 10.07.2000 р.

Віддруковано у друкарні видавництва "Букрек".

58000 м. Чернівці, вул. Радіщева, 10.

Тел. (03722) 2-69-56.Адреса: 58000, м.Чернівці, вул.Радіщева, 10

МПП "Букрек"

Наряд-повідомлення

від „15“__03__ 2006 р.


Видання: автор: Ковтюк І. Я.

назва: „Угорська мова“ для 5 кл.

Умовно-друкарських аркушів: 19

Ціна одного примірника: 39,27

Загальний тираж: 2000

У пачці 10 примірників.


Інститут навчальної літератури 2000

Обов'язкові (розсил) 20

Контрольні -

Сигнальні -

Виставочні 10

Разом 2030


Директор МПП „Букрек“ Максимець Д. С.
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.