головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


С. И. Харахады

ЭЛИФБЕ

Украина тасиль ее илим назирлиги тарафындан тевсие этильди


Экинджи, гъайрыдан ишленильген нешир


Симферополь

Къырым девлет окъув-педагогика нешрияты

2005
ББК 81.2 Къырымтат-922

Х20


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист 1/11-1661 від 24.04.2003 р.

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Дерслик Г.Э. Муртазаева муаррирлиги алтында нешир этильди.


Харахады С.И.

Элифбе. 1-инджи сыныф ичюн дерслик. / Г.Э. Муртазаева муарр. алт. — Симферополь: Къырым девлет окъув-педагогика нешрияты, 2005. — 160 с.: ресимли. — Къырымтатар тилинде.


Харахади C.I.

Буквар. Підручник для 1 класу. / За ред. Г.Є. Муртазаєвої — Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2005. — 160 с.: іл. — Кримськотатарською мовою.


ISBN 966-354-039-7


© Харахады С.И., 2005

© Акимова З., Сеит-Аметова Э., рессамлар, 2005

Элифбеге кирсетильген метинлер Асан Чергеев, Амди Алим, Якъуб Шакир-Али, Осман Амит, Черкез-Али, Эщреф Ибраим, Шакир Селим, Билял Мамбет, Иса Абдураман, Риза Фазыл, Аблязиз Велиев, Юнус Къандым, Зейнеб Аббасова, Закир Къуртнезир киби шаирлернинъ ве Абдул-Эзель Гирайбай, Урие Эдемова, Ибраим Паши ве дигер эдиплернинъ эсерлеринден алынды.


Такъризчилер: Алимова Л.У. — педагогика илимлери намзети; Яяева А.М. — Къырым джумхуриет тасиль ве илим назирлиги къырымтатар тилинде тасиль идаресининъ баш мутехассысы.

Дерсликни азырлавда Э.С. Акъмоллаевнинъ 1990 с. нешир этильген "Элифбе" китабындан файдаланылды.

Элифбеге кирсетильген метинлер къырымтатар бедиий эдебият эсерлеринден сечилип алынды.


Права авторів та видавничі права Видавництва «Кримнавчпеддержвидав» захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. (зі змінами від 11.07.2001 р.).

Друковане копіювання книги або її частини, будь-які інші контрафактні видання тягнуть за собою відповідальність згідно зі ст. 52 цього Закону.Навчальне видання

Султаніє Ізитівна Харахади ЭЛИФБЕ

Підручник для 1-го класу


Директор І. Б. Чегертма

Редактор художніх текстів У. Єдемова

Редактор Г.М. Дудакова

Тех. редактор М.Дж. Курбідінова

Худ. редактор З.Ш. Акімова

Коректор Є.А. Ібрагімова

Оператор Ф.Р. Майлиева


Підписано до друку 15.08.2005 р. Формат 70×100/16.

Гарнітура «Pragmatica». Умовн. друк. арк. 12,9.

Обл.-вид. арк. 13,2. Об’єм 10,0 друк. арк.

Тираж 762 прим. Зам. № 110.«Кримнавчпеддержвидав»

95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 5.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи ДК №508 від 26.06.2001 р.

Якість друку відповідає якості представлених замовником діапозитивів


Надруковано з готових діапозитивів замовника у ДП "Видавництво і друкарня "Тавріда". 95000, м. Сімферополь, вул. Ген. Васильєва, 44.


Видавництво „Кримнавчпеддержвидав"

Адреса: 95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 5

Реквізити: Р/р 2600431134001,

МФО 324010, Код ЗКПО. 20680936,

Банк КРФ АКБ УСБ у м. Сімферополі


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №_

31 серпня 2005 р.


Видання: авт. Харахады С.

Назва „Элифбе" (Букварь)

Замовлення № 110

Кількість умовних аркушів 12,9 п.л.

Ціна одного примірника 52,21 грн.

(Загальний тираж - 762 прим.)

завод 1

Кількість у пачці - 16 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інститут навчальної літератури 762

Обов'язкові (розсил) -

Контрольні -

Сигнальні -

Видавництву -

Разом 762


Директор: Чегертма И.Б.
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.