головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


V. VLASZOV, О. DANILEVSZKA

BEVEZETÉS UKRAJNA TÖRTÉNETÉBE

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára


Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos MinisztériumaЛЬВІВ

„СВІТ"

2005

ББК63.3(4УКР)я721

В58


Перекладено з видання: Власов В. С., Данилевська О. М. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Генеза, 2005


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1/11-1654 від 08.04.05 р.)

Підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для 5-го класу дванадцятирічної школи

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензенти: С. В. Кульчицький, доктор істор. наук, професор; О. І. Пометун, доктор пед. наук, професор.Власов В. С., Данилевська О. М.

Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з угорськ. мовою навч. / Переклад угорськ. мовою А. А. Янкі. — Львів: Світ, 2005. - 200 с.: іл., карти.


ISBN 966-603-432-8.


Підручник призначений для навчання історії України в 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому поєднано традиційний науковопопулярний виклад з художньо-образним. Книга містить чимало історичних оповідань у жанрі дитячої літератури, які покликані донести певну історичну інформацію й викликати емоційне ставлення до прочитаного.


© Власов В. С., Данилевська О. М., 2005

© Видавництво „Генеза", художнє оформлення, 2005

© Янкі А. А., переклад, 2005
Навчальне видання

ВЛАСОВ Віталій Сергійович

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української Андрій Андрійович Янкі

Угорською мовою


Зав. редакцією А. А. Варга

Редактор А. А. Варга

Художники Віталій Мітченко, Павло Машков, Олексій Штанко, Сергій Якутович

Макет Віталія Мітченка, Павла Машкова

В оформленні підручника використані фото із персонального сайту Президента України і фотографів Ігоря Кропивницького та Василя Щученка

Художній редактор В. І. Лахненко

Технічний редактор Б. В. Кухар

Коректор І. О. ПетроПідп. до друку 18.07.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Таймс. Друк офс. Умовн. друк. арк. 16,25+0,33 форзац. Умовн. фарбовідб. 65,0. Обл.-вид. арк. 15,85 + 0,51 форзац. Тираж 2040 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Вид. № 45. Зам. № 115П.


Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

79008 м. Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua


Друк ВАТ "Патент" 88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 e-mail: patent@uzh.ukrtel.net


Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

6 вересня 2005 р.

Замовлення № 115 - П

ВАТ „Патент" місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 39


Автор: Власов В.С., Данилевська О.М.

Назва видання: Вступ до історії України 5 кл. (угорською мовою)

Тираж: 2000 прим; ціна: 40,29 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2000 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2000


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.