головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


S.G. Crigan

ABECEDAR

Manual pentru clasa 1

a instituţiilor şcolare de învăţământ general cu limba română de predare


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


Ediţia a 6-а, revăzută


Cernăuţi

Editura „Bukrek"

2005


ББК 81.411.2-920

К82

Науковий консультант кандидат педагогічних наук Ірина Ґудзик


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(№ 1/11-2803 від 16.08.2002 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Crigan S. G.

Abecedar: Manual pentru clasa 1 a instituţiilor şcolare de învăţământ general cu limba română de predare. Ediţia a 6-а, revăzută. — Cernăuţi: Bukrek, 2005. — 144 p.


Криган С. Г.

Буквар: Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. Видання 6-те, зі змінами. — Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2005. — 144 с.


ISBN 966-8500-77-6


© С. Г. Кригам, 2005

© Видавничий дім "Букрек", 2005

Навчальне видання

КРИГАН Серафима Герасимівна

БУКВАР

Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання

Видання 6-е, зі змінами

Румунською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактор М. С. Лютик, Ф. Д. Вринчану

Художники Г. О. Антощук, П. М. Остапенко, І. І. Кожокару

Технічний редактор З. Д. Даналаки

Коректор В. Г. Штефуряк

Комп’ютерна верстка та дизайн А. Г. Банніков, С. М. Максимець, А. В. Захарюк, С. В. БордіянПідписано до друку 21.05.2005. Формат 70×100/16. Папір офсетний.

Гарнітура Прагматика. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 11,70 + 0,65 форзац.

Умов. фарбо.-відб. 46.80. Обл.-вид. арк. 10,40. Тираж 3180 прим.

Вид. № 75. Зам. № 265.

Свідоцтво про видавничу діяльність ЧЦ № 1 від 10.072000 р.


Друк: Видавничий дім „Букрек", м. Чернівці, вул. Радищева, 10. Тел. (03722) 2-69-56, e-mail: bukrek@ukr.netАдреса: 58000, м.Чернівці, вул.Радіщева, 10

МПП "Букрек"


Наряд-повідомлення


Видання: автор: Криган С. Г.

назва: „Буквар". Підручник для ЗНЗ з румунською мовою навчання.

Умовно-друкарських аркушів: 11,7

Ціна одного примірника: 27,36

Загальний тираж: 3180

У пачці 10 примірників.


Інститут навчальної літератури 3180

Обов'язкові (розсил) 20

Контрольні 0

Сигнальні 10

Виставочні

Разом 3210


Директор МПП "Букрек" Максимець Д. С.
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.