головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


A. H. MERZLJAK, V. B. POLONSZKIJ, M. SZ. JAKIR

MATEMATIKA

TANKÖNYV AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁSI RENDSZERŰ TANINTÉZETEK

5. OSZTÁLYA SZÁMÁRA


Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos MinisztériumaЛЬВІВ

"СВІТ"

2005


ББК 22.1я721

М52

УДК 51(075)


Перекладено з видання: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір M. C. Математика: Підруч. для 5-го класу. — X.: Гімназії, 2005.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-108 від 11.01.2005 р.)


Підручник посів перше місце на Всеукраїнському конкурсі підручників у 2004 р.

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Мерзляк А. Г. та ін.

Математика: 5. Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з угорськ. мовою навч. / Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.; Переклад угорськ. мовою Є. А. Мартон, Ю. І. Кулін, А. А. Янкі. — Львів: Світ, 2005. - 288 с.


ISBN 966-603-431-Х.


© Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір M. C., 2005

© Видавництво "Гімназія", художнє оформлення, оригінал-макет, 2005

© Мартон Є. А., Кулія Ю. І., Янкі А. А., переклад, 2005


ISBN 966-603- 431-Х (угор.)

ISBN 966-831-924-9 (укр.)
Навчальне видання

МЕРЗЛЯК Аркадій Григорович

ПОЛОНСЬКИЙ Віталій Борисович

ЯКІР Михайло Семенович

МАТЕМАТИКА

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української: Єлизавета Аркадівна Мартоп, Юдіт Імріївна Кулін, Андрій Андрійович Янкі


Угорською мовою

Зав. редакцією Л. А. Варга

Редактор Б. Б. Ковач

Художній редактор В. І. Лахненко

Технічний редактор Б. В. Кухар

Коректор І. О. Петро


Підп. до друку 18.07.05. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарнітура Таймс. Друк офс. Умовн. друк.арк. 18,0. Умовн. фарбовідб, 48,97. Обл.-вид. арк. 11,88. Тираж 2040 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Вид. № 46. Зам. № 134П.Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

79008 м. Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svil.lviv-ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua


Друк ВАТ "Патент" 88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net


Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

6 вересня 2005 р.

Замовлення № 134 - П

ВАТ „Патент" міста Львова


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 40


Автор: Мерзляк А.Г. та інші

Назва видання: Математика 5 кл. (угорською мовою)

Тираж: 2000 прим; ціна: 35,87 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2000 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2000


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.