головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Evdochia MANOIL, Ioana ENĂCHIUC

Domnica MIHAI, Marina ŞAPCA

Limba română

manual pentru clasa a 5-а a instituţiilor de învăţământ general din Ucraina cu limba română de predare


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina


Cernăuţi

«Tehnodruc»

2005

УДK 811.498

ББК 81.474.1

Р86


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист 1/11-78 від 11.01.05 р.

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Маноїл Є. М. та інші.

Румунська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з румунською мовою навчання / Є. М. Маноїл, Д. М. Міхай, І. С. Єнекюк, М. Г. Шапка. — Чернівці: Технодрук, 2005. — 156 с.


ISBN 966-8658-08-6


© Є. М. Маноїл, Д. М. Міхай, І. С. Єнекюк, М. Г. Шапка, 2005

© Технодрук, 2005


Навчальне видання

МАНОЇЛ Євдокія Михайлівна

МІХАЙ Домніка Мірчевна

ЄНЕКЮК Іоана Семенівна

ШАПКА Марина Георгіївна

Румунська мова

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Редактор Є. М. Маноїл

Художник П. П.Пушкарьов

Технічний редактор З. Д. Даналаки

Коректор М. Г. Андрієш


Підписано до друку 21.07.2005. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Гарнітура Петербург. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 12,68. Умов. фарб.-відб. 50,72. Обл.-вид. арк 9,10. Наклад 3170 пр. Вид. № 658. Зам. 3045.


ПВКФ «Технодрук». 58000, м. Чернівці, вул. І. Франка, 20/18.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК№1841 від 10.06.2004 р.

Віддруковано ВАТ «Чернівецька обласна друкарня». 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 200.
ВАТ "Чернівецька обласна друкарня"

58018, м. Чернівці, вул. Головна, 200

тел. (0372) 4-06-19, факс 7-59-95


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ

"25" серпня 2005 р.

Видання: підручник

Назва: Маноїл С.М., Міхай Д.М., Єнекюк І.С., Шапка М.Г. "Румунська мова" для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою.

Кількість умовних аркушів: 12,68

Тираж: 3170 примірників.

Ціна одного примірника: 17 грн. 69 коп.

Кількість в пачці: 10 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити Інституту навчальної літератури — 3170 примірників.


Директор М.Г.Михайлов
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.