головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Evdochia MANOIL Rodica DÂRDA Ludmiia PUŞCARIOV

LITERATURA română şi universală

manual pentru clasa a 5-а a instituţiilor de învăţământ general din Ucraina cu limba română de predare


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina


Cernăuţi

«Tehnodruc»

2005
УДК 82(498)

ББК 83.3(4РУМ)

M23


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист 1/11-175 від 17.01.05 р.

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Маноїл Є. М. та інші.

Інтегрований курс «Література» (румунська і зарубіжна). Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з румунською мовою навчання / Є. М. Маноїл, Р. М. Дирда, Л. С. Пушкарьова. — Чернівці: Технодрук, 2005. — 152 с.


ISBN 966-8658-07-8


© Є. М. Маноїл, Р. М. Дирда, Л. С. Пушкарьова, 2005

© Технодрук

Навчальне видання МАНОЇЛ Євдокія Михайлівна

ДИРДА Родіка Миколаївна

ПУШКАРЬОВА Людмила Серафимівна

Інтегрований курс «Література» (румунська і зарубіжна)

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Румунською мовою


Редактор Маноїл Є. М. Художник Пушкарьов П. П. Технічний редактор Даналаки З. Д. Коректор Андрієш М. Г.


Підписано до друку 14.07.2005. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Гарнітура Петербург. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 12,35. Умов. фарб.-відб. 49,4. Обл.-вид. арк 8,0. Наклад 3170 пр. Вид. № 657. Зам. 3040.


ПВКФ «Технодрук». 58000, м. Чернівці, вул. Г. Франка, 20/18. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК№1841 від 10.06.2004 р.

Віддруковано ВАТ «Чернівецька обласна друкарня». 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 200.

ВАТ "Чернівецька обласна друкарня"

58018, м. Чернівці, вул. Головна, 200

тел. (0372) 4-06-19, факс 7-59-95


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №_

"25"серпня 2005 р.


Видання: підручник

Назва: Маноїл Є.М., Пушкарьова Л.С., Дирда Р.М. Інтегрований курс "Література" (румунська і зарубіжна) для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою.

Кількість умовних аркушів: 12,35

Тираж: 3170 примірників.

Ціна одного примірника: 16 грн. 97 коп.

Кількість в пачці: 10 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити Інституту навчальної літератури — 3170 примірників.


Директор М.Г.Михайлов
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.