головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


O. JAROSZENKO, W. BASZTOWY, T. KORSZEWNIUK

PRZYRODA

Podręcznik dla ogólnokształcących szkół z polskim językiem nauczania


Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy

Pod redakcją O. JaroszenkoЛьвів

Видавництво "СВІТ"

2005ББК 20я721

Я77


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-26 від 05.01.2005 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Перекладено з видання: Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В. Природознавство: Підручник для 5 кл. — К.: Генеза, 2005.

Перекладач Л. Є. ЛевакЯрошенко О.Г.

Природознавство. 5 кл. Підруч. для загальноосвітніх навч. закл. з польською мовою навчання / О.Г. Ярошенко, В.І. Баштовий, Т.В. Коршевнюк; За ред. О.Г. Ярошенко. — Львів: Світ, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 966-603-384-4.

На сторінках цього підручника розкриваються велич і багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої природи та з чого вони складаються. Надається можливість поринути у світ найрізноманітніших природних явищ — механічних, звукових, електричних, магнітних, хімічних тощо.

У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємоз’язку людини і природи, на значенні для людини знань про природу, також наголошується на цілісності природи.


ISBN 966-603-384-4 (польськ.)

ISBN 966-504-410-9 (укр.)


© Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В., 2005

© Видавництво "Генеза", художнє оформлення, 2005

© Левак Л.Є., переклад польською мовою, 2005Навчальне видання

ЯРОШЕНКО Ольга Григорівна,

БАШТОВИЙ Володимир Іванович,

КОРШЕВНЮК Тетяна Валеріївна

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Левак Любов Євгенівна

Польською мовою


Редактор О.М. Бойцун

Художній редактор В.Л. Печарський

Технічний редактор С.Д. Довба

Комп’ютерне верстання Л.М.СеменовичПідп. до друку 02.08.2005.

Формат 70×100/16. Гарн. Times. Папір офс. Офс. друк. Умовн. друк. арк. 10,32. Умовн. фарбовідб. 41,76. Обл.-вид. арк. 10,28. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Наклад 200 прим. Вид. №51. Зам. № 128П


Державне спеціалізоване видавництво «Світ»

79008 м. Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua


Надруковано з готових діапозитивів у ВАТ "Патент"

88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

e-mail: upatent@rambler.ru
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

31 серпня 2005 р.

Замовлення № 128 П

ВАТ Патент місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 35


Автор: Ярошенко О.Г. та ін.

Назва видання: Природознавство, 5 клас (для шкіл з польською мовою навчання)

Тираж: 160 прим; ціна: 209,95 Грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 160 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 160


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.