головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


A. G. Merzleak, V. B. Polonski, M. S. Iakir

MATEMATICĂ

Manual pentru clasa a 5-а a şcolilor medii generale cu predarea în limba română


Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


ЛЬВІВ

«СВІТ»

2005
ББК 22.1я721

М52

УДК 51(075)


Переклад з видання. Мерзляк А. Т., Полонський В. В. Якір M. C. Математика: Підручник для 5-го кл. — X.: Гімназія, 2005.

Перекладач Грінчешин І. М.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-108 від 11.01.2005 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір M. C.

Математика: Підручн. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів з румун. мовою навч. / Перекл. рум. мовою І. М. Грінчешина. — Львів: Світ, 2005, — 288 с.


ISBN 966-603-433-6 (рум.)

ISBN 966-831-224-9 (укр.)


© А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, M. C. Якір, 2005

© Видавництво «Гімназія., художнє оформлення, 2005

© І. М. Грінчешин, переклад румунською мовою, 2005
Навчальне видання

МЕРЗЛЯК Аркадій Григорович

ПОЛОНСЬКИЙ Віталій Борисович

ЯКІР Михайло Семенович

МАТЕМАТИКА

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Переклад з української

Перекладач Грінчешин Іван Миколайович

Румунською мовою


Зав. редакцією М. В. Унгуряну

Редактор С. Г. Олар. Художній редактор В. І. Лахненко.

Технічний редактор Г. Я. Гнат. Коректор Л. М. Одотюк


Здано на складання 05.07.2005. Підп. до друку 25.07.05. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарн. шкільна. Друк. офс. Умов. друк. арк. 18,0. Умов фарбо-відб.72,0. Обл.-вид. арк. 11,88. Тираж 3210 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Вид. № 48. Зам. № 3034.


Державне спеціалізоване видавництво «Світ».

79008 Львів, вул. Галицька, 21

www.dsk-svit.lviv.ua.

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua


BAT «Чернівецька обласна друкарня»

58018 Чернівці, вул. Головна, 200

Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

31 серпня 2005 р.

Замовлення № 3034 Чернівецька обласна друкарня місто Чернівці


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 31


Автор: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.

Назва видання: Математика, 5 кл. (для шкіл з румунською мовою навчання)

Тираж: 3170 прим; ціна: 23,97 Грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 3170 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 3170


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)

<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.