головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


V. VLASOV, O. DANÂLEVSKA

INTRODUCERE LA ISTORIA UCRAINEI

Manual pentru clasa a 5-а a şcolilor de cultură generală cu predarea în limba română din Ucraina


Sub redacţia generală a profesorului Iu. A. Mâţâk, doctor în ştiinţe istorice

Recomandat de Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


Львів

«Світ»

2005


ББК 63.3(4УКР)я721

В58

Переклад з видання: В. С. Власов., О. М. Данилевська. Вступ до історії України: Підручник для 5 кл. — Київ, Генеза, 2005.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08. 04. 05 р. №1/11-1654)

Підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для: 5-го класу дванадцятирічної школи

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад Ш. М. Броаска

Загальна редакція: Ю. А. МИЦИК, доктор істор. наук, професор

Рецензенти: С. В. КУЛЬЧИЦКИЙ, доктор істор. наук, професор; О. І. ПОМЕТУН, доктор істор. наук, професорВласов В. С., Данилевська О. М.

Вступ до історії України: Підруч. для 5 класу загальноосв. навч. закладів з рум. мовою навч. / Перекл. рум. мовою Ш. М. Броаска. - Львів: Світ, 2005. 200 с.: іл., карти.

ISBN 966-603-436-0

Підручник призначений для навчання історії України в 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому поєднано традиційний науково-популярний виклад з художньо-образним. Книга містить чимало історичних оповідань у жанрі дитячої літератури, які покликані донести певну історичну інформацію й викликати емоційне ставлення до прочитаного.


ISBN 966-603-436-0 (рум.)

ISBN 966-504-429-X (укр.)


© Власов В. С. Данилевська О. М.. 2005

© Видавництво «Генеза», художнє оформлення. 2005

© Броаска Ш. М., переклад румунською мовою, 2005


Навчальне видання

ВЛАСОВ Віталій Сергійович

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української БРОАСКА Штефана Михайловича

Зав. редакцією М. В. Унгуряну

Редактор Ш. М. Броаска

Художній редактор В. І. Лахненко

Художники Віталій Мітченко, Павло Машков, Олексій Штанко, Сергій Якутович

Технічний редактор Г. Я. Гнат

Коректор Л. М. ОдатюкЗдано до складання 11.07.05. Підп. до друку 08.08.05. Формат 70x100 1/16. Папір офс. Гарн. Тайме. Друк офс. Умовн. друк. арк. 16,25 + 0,33 форз. Умовн. фарбо-відб. 65,0. Обл.-вид. арк. 15,85 + 0,51 форз. Тираж 3210 прим. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Вид № А54. Зам. № 3038.


Державне спеціалізоване видавництво «Світ»

79008 Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail:office@dsv-svit.lviv.ua

ВАТ «Чернівецька обласна друкарня» 58018 Чернівці, вул. Головна, 200


Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

31 серпня 2005 р.

Замовлення № 3038

Чернівецька обласна друкарня місто Чернівці


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 33


Автор: Власов В.С., Данилевська О.М.

Назва видання: Вступ до історії України, 5 кл. (для шкіл з румунською мовою навчання).

Тираж: 3170 прим.; ціна 26,51 Грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовіленої.кількості тиражу 3170 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 3170


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.