головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


A. Merzlak, W. Połonski, M.Jakir

MATEMATYKA PODRĘCZNIK DLA KLASY 5

Podręcznik zdobył 1. miejsce w ogólnoukraińskim konkursie podręczników w 2004 roku


Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy


Львів

Видавництво "Світ"

2005

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-108 від 11.01.2005 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Перекладено з видання: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу. — X.: Гімназія, 2005

Переклад польською мовою Б.-Г.І. Смірнова


Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Світ, 2005. — 288 с.

ISBN 966-603-434-4.

ББК 22.1я721

УДК 51(075)

М52


ISBN 966-603-434-4 (польськ.)

ISBN 966-831-924-9 (укр.)


© А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, 2005

© Видавництво «Гімназія», художнє оформлення, оригінал-макет, 2005

© Б.-Г.І. Смірнова, переклад польською мовою, 2005


Навчальне видання

МЕРЗЛЯК Аркадій Григорович

ПОЛОНСЬКИЙ Віталій Борисович

ЯКІР Михайло Семенович

МАТЕМАТИКА

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Смірнова Богуслава-Галина Ізидорівна

Польською мовою


Редактори В.Д.Лафарович, О.А.Козлова

Художній редактор В.Л.Печарський

Технічний редактор С.Д.Довба

Комп’ютерне верстання Л.В.Гринчишин


Підписано до друку 03.08.2005. Формат 60×90/16. Гарнітура Times Roman. Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк арк. 18,0. Обл.-вид. арк. 11,88. Фарбо-відб. 48,27. Тираж 200 прим. Свідоцтво держреєстру: серія ДК № 22. Вид № 52. Зам. № 127П.


Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

79008 Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua


Друк ВАТ «Патент».

88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101.

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

31 серпня 2005 р.

Замовлення № 127П

ВАТ Патент міста Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 36


Автор: Мерзляк А.Т. та ін.

Назва видання: Математика, 5 клас (для шкіл з польською мовою навчання)

Тираж: 160 прим; ціна: 263,79 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовіленої.кількості тиражу 160 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 160


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)
<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.