головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


ОКСАНА ДАНИЛЕВСЬКА, ОЛЕНА ПОМЕТУН

ЕТИКА

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


КИЇВ

«ГЕНЕЗА»

2005

ББК87.7я721

Д18


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України M 1/11-1653 від 08.04.05)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Данилевська О., Пометун О.

Етика: Підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 192с.: іл. ISBN 966-504-422-2

У підручнику в доступній, дотепній формі викладено навчальний матеріал з етики відповідно до чинної навчальної програми. Передбачено широке використання інтерактивних методів спілкування з учителем, однокласниками, обмін думками, розігрування діалогів, опрацювання різноманітних життєвих ситуацій, створення оповідань та казок. Цікаві сюжетні малюнки, кросворди, ігри допоможуть краще засвоїти і глибше зрозуміти навчальний матеріал.


© Данилевська О., Пометун О., 2005

© Видавництво «Генеза», художнє оформлення, 2005
Навчальне видання

ДАНИЛЕВСЬКА Оксана Миколаївна

ПОМЕТУН Олена Іванівна

ЕТИКА

Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Головний редактор Олександр Удод

Завідувач історичної редакції Анатолій Чердаклі

Макет та художнє оформлення Павло Машков

Редактор Олена Радзивілл

Ілюстрації Сергія Познака

Технічний редактор Валентина Олійник

Коректори Ірина Барвінок, Любов Федоренко

Комп'ютерна верстка Світлани Поспішної


Здано до виробництва і підписано до друку 14.06.2005 р. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна. Умовн. друк. арк. 15,6. Умовн. фарбо-відб. 62,4. Обл.-вид. арк. 14,63 Наклад 300050 прим. (1-й з-д 1-100025) Вид. № 454. Зам. № 817/177.


Видавництво «Генеза» 04212, м. Київ-212, вул. Тимошенка, 2-л. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців серія ДК № 25 від 31.03.2000 р. Віддруковано з готових позитивів у ТОВ «Навчальний друк» 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38. Свідоцтво серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.

ВБ "Освіта"

Адреса: 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38 ТОВ «Навчальний друк»


Наряд-повідомлення № 31

від 20 липня 2005 р.

Видання: автор Данилевська О.М., Пометун О.І.

назва «Етика», для 5 кл.


Замовлення № 817/177 кількість умовних аркушів 15,6.

Тираж 1-й завод 100 000 прим. Ціна 5 грн. 46 коп.

Кількість в пачці 14 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 100000

Обов' язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Виставочні 0

Разом 100000


Заст. генерального директора В. В. ЄзловецькийРОЗНАРЯДКА


ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

РОЗНАРЯДКА №23 ВІД 9.08.2005

Автор, назва, клас Данилевська О. М., Етика, 5 кл.

Мова видання укр.

Видавництво Генеза

База ВБ "Освіта"

Підприємство Тов "Навчальний друк" м. Харків

План завозу: Тираж: 100000 Вартість 1 прим. 5 грн. 46 коп. Упаковка 14 прим.№ ОБЛАСТЬ План завозу

1. Автономна Республіка Крим 0

2. Вінницька 0

3. Волинська 9530

4. Дніпропетровська 0

м. Кривий Ріг 3380

5. Донецька 3210

м. Горлівка 1720

м. Маріуполь 820

м. Краматорськ 2010

м. Харцизськ 1765

6. Житомирська 0

7. Закарпатська 0

8. Запорізька 0

9. Івано-Франківська 0

10. Київська 0

11. Кіровоградська 7760

12. Луганська 0

13. Львівська 0

14. Миколаївська: "Миколаївкнига", вул. Дзержинського, 134 - 3300

Універсальна торгова база облспоживспілки, вул Пригородня, 15 - 4470

15. Одеська 11070

16. Полтавська 0

17. Рівненська 9790

18. Сумська 13564

19. Тернопільська 0

20. Харківська 0

21. Херсонська 7085

22. Хмельницька 0

23. Черкаська 9540

24. Чернівецька 0

25. Чернігівська 0

26. м. Київ 9486

27. м. Севастополь 0

28. м. Вишневе (діаспора) - 500


РЕЗЕРВ: 1000

РАЗОМ: 100000


В.О. директора Л. В. Манюк

Головний бухгалтер З. О. ФартухБЕЗКОШТОВНО

ТИРАЖ ОПЛАЧЕНИЙ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.