головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


О. Г. ЯРОШЕНКО, В. І. БАШТОВИЙ, T. В. КОРШЕВНЮК

ПРИРОДОЗНАВСТВО 5.

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

За редакцією О. Г. Ярошенко


Київ

«ГЕНЕЗА»

2005

ББК20я721

Я77

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-26 від 05.01.2005 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Ярошенко О.Г.

Природознавство: 5: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко, В.І. Баштовий, Т.В. Коршевнюк; За ред. О.Г. Ярошенко. - К.: Генеза, 2005. - 128 с.: іл.

ISBN 966-504-410-9

На сторінках цього підручника розкриваються велич і багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої природи та з чого вони складаються. Надається можливість поринути у світ найрізноманітніших природних явищ - механічних, звукових, електричних, магнітних, хімічних тощо.

У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємозв'язку людини і природи, на значенні для людини знань про природу, також наголошується на цілісності природи.


© Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В., 2005

© Видавництво «Генеза», художнє оформлення, 2005
Навчальне видання

ЯРОШЕНКО Ольга Григорівна

БАШТОВИЙ Володимир Іванович

КОРШЕВНЮК Тетяна Валеріївна

ПРИРОДОЗНАВСТВО 5


Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


За редакцією О. Г. Ярошенко

Завідувач редакції біології Людмила Мялківська

Редактор Світлана Андрющенко

Художнє оформлення та макет Оксани Ільїних

Малюнки Наталії Михайличенко

В оформленні підручника використано фотографії Віктора Єзловецького, Павла Машкова

Технічний редактор Валентина Олійник

Коректори Галина Старостіна, Світлана Романичева

Комп'ютерна верстка Світлани Поспішної, Олега Богдана


Здано до виробництва та підписано до друку 14.06.2005. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 10,4. Ум. фарбо-відб. 41,6. Обл. вид. арк. 10,28. Наклад 230050 прим. (1-й з-д: 1-100025). Вид. № 441. Зам. 261-5


Видавництво «Генеза», 04112, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-л. Свідоцтво серія ДК N° 25 від 31.03.2000 р. Віддруковано з готових позитивів на ВАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас», 79005, м. Львів, вул. Зелена, 20. Свідоцтво серія ДК № 1110 від 08.11.2002 р.


ВБ "Освіта"

Адреса: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 20

ВАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»


Наряд-повідомлення № 29

від 27. 07. 2005 р.


Видання: автор Ярошенко О.Г, Баштовий В.І., КоршевнюкТ.В.

назва «Природознавство», 5 кл.


Замовлення № 261-5 кількість умовних аркушів 10,4.

Тираж 1-й завод 100 000 прим. Ціна 4 грн. 41 коп.

Кількість в пачці 14 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 100000

Обов' язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Виставочні 0

Разом 100000


Заст. генерального директора В. В. Єзловецький
РОЗНАРЯДКА


ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

РОЗНАРЯДКА №22 ВІД 9.08.2005

Автор, назва, клас Ярошенко О. Г., Природознавство, 5 кл.

Мова видання укр.

Видавництво Генеза

База ВБ "Освіта"

Підприємство ВАТ Львівська КФ "Атлас"

План завозу: Тираж: 100000 Вартість 1 прим. 4 грн. 41 коп. Упаковка 14 прим.№ ОБЛАСТЬ План завозу

1. Автономна Республіка Крим 150

2. Вінницька 0

3. Волинська 0

4. Дніпропетровська 0

м. Кривий Ріг 0

5. Донецька 264

м. Горлівка 133

м. Маріуполь 131

м. Краматорськ 346

м. Харцизськ 264

6. Житомирська 0

7. Закарпатська 0

8. Запорізька 0

9. Івано-Франківська 0

10. Київська 22639

11. Кіровоградська 12068

12. Луганська 6780

13. Львівська 0

14. Миколаївська: "Миколаївкнига", вул. Дзержинського, 134 - 0

Універсальна торгова база облспоживспілки, вул Пригородня, 15 - 0

15. Одеська 0

16. Полтавська 0

17. Рівненська 0

18. Сумська 4775

19. Тернопільська 0

20. Харківська 14800

21. Херсонська 10940

22. Хмельницька 0

23. Черкаська 13623

24. Чернівецька 0

25. Чернігівська 11332

26. м. Київ 755

27. м. Севастополь 0

28. м. Вишневе (діаспора) - 500


РЕЗЕРВ: 500

РАЗОМ: 100000


В.О. директора Л. В. Манюк

Головний бухгалтер З. О. ФартухБЕЗКОШТОВНО

ТИРАЖ ОПЛАЧЕНИЙ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.