головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Власов В. С. — Історія України. Підручник для 8 класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором — К.: Благовіст, 2005. — 336 с., іл.


Затверджено Міністерством освіти і науки України (протокол № 8/1-19 рішення Комісії Міністерства освіти і науки України від 18.07.2003 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


ББК 74.3

В56


ISBN 966-8010-10-8


© В. Власов, 2005

© ТОВ «Видавництво «Благовіст», 2005Навчальне видання

Власов Віталій Сергійович

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підручник для 8 класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором


Редактор — Г. М. Несен

Упорядкування ілюстрацій та карт — В.Власов

Художники — В. Мітченко, П.Машков, О. Штанко, С. Якутович


Підписано до друку 17.02.2005. Формат 84×108/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура «Шкільна». Ум. друк. арк. 35.50. Обл. вид. арк. 19,08. Ум. фарбовідб. 141,96. Наклад 20 050 прим. Видання № 10. Зам. № 725/086.


Видавництво «Благовіст», Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, к. 3. Свідоцтво серія ДК № 302 від 27.12.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «ГВК "Новий друк"». 83045, м. Донецьк, вул. Олімпієва, ЗА/14. Свідоцтво: серія ДК № 1875 від 22.07.2004 р.
ТОВ ГВК "Новая печать"

83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 2005/2

"31" травня 2005 р.


Видання: "Історія України" 8 кл., авт. Власов В.С. (для слабозорих)

Кількість умовно-друкарських аркушів: 35,50

Тираж: 20 000 примірників

Ціна одного примірника: 16,89 грн.

Кількість в пачці: 5 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інститут навчальної літератури 20000

Обов’язкові (розсил)

Контрольні

Сигнальні

Разом 20000Директор Р. А. Дименко<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.