головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Кучеренко М.Є. та інші.

Загальна біологія: Підручник для 10 кл. спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. — К.: Благовіст, 2005. — 304 с.:іл.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист M 1/11-2324 від 24. 07. 2003 р.).

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


ББК 28.Оя 721

3-14


ISBN 966-8010-11-6


© Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М., 2005

© Видавництво «Благовіст», 2005


Навчальне видання

Кучеренко Микола Євдокимович, Вервес Юрій Григорович, Балан Павло Георгійович, Войціцький Володимир Михайлович

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Підручник для 10-го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором


Редактор — Л. О. Мялківська


Підписано до друку 11.04.2005 р. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 31.92. Обл.-вид. арк. 17,86. Наклад 20 050 прим. Вид. № 12. Зам. № 773/133.


Видавництво «Благовіст». Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, к. 3.

Свідоцтво: серія ДК № 302 від 27.12.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «ГВК "Новий друк"». 83045, м. Донецьк, вул. Олімпієва, ЗА/14. Свідоцтво: серія ДК № 1875 від 22.07.2004 р.

ТОВ ГВК "Новая печать"

83000, м. Донецьк, пул. Постишева, 117


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 2005/3

"3" червня 2005 р.


Видання: "Загальна біологія", 10 кл., авт. Балан П. Г., Вервес Ю. Г. (для слабозорих)

Кількість умовно-друкарських аркушів: 31,92

Тираж: 20 000 примірників

Ціна одного примірника: 16,07 грн.

Кількість в пачці: 5 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інститут навчальної літератури 20000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 20000Директор Р. А. Дименко<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.