головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Саєнко H. П., Волошевко T. Д.

Устаткування підприємств громадського харчування: Підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. — K.: TOB «ЛДЛ», 2005. — 320 с.: іл.

ISBN 966-96049-8-2

У підручнику розглянуто основні види механічного, теплового і холодильного устаткування вітчизняного і зарубіжного виробництва, яке використовується на підприємствах громадського харчування. Наведено основні характеристики машин і механізмів для оброблення різних видів харчових продуктів, принципи дії, правила експлуатації та безпеки праці. Викладено короткі відомості з електротехніки. Всі види устаткування супроводжуються ілюстраціями. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.Навчальне видання

САЄНКО Надія Панасівна, ВОЛОШЕНКО Тетяна Дмитрівна

Устаткування підприємств громадського харчування

Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-1584 від 14.04.04)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Відповідальна за випуск А. Короб

Художник обкладинки О. Стеценко

Художники Л. Кулагіна, О. Сирота

Редактор Т. Хоменко

Технічний редактор Г. Горобець

Комп’ютерна верстка В. Гулейкова

Коректор Л. Тютюнник

Свідоцтво серії ДК № 55 від 18.05.2000 р.


Підписано до друку 18.02.05. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура «шкільна». Друк офсетний. Умов. друк. арк. 18,6, Умов. фарбовідб. 19,065. Обл.-вид. арк, 19,2. Наклад 30000 прим. Зам. 4-743

ТОВ «ЛДЛ» 03113 Київ, вул. Дружківська, 10. Тел. (044) 443-11-08

Видрукувано з оригінал-макета ВАТ «Поліграфкнига» 03057, м. Київ, вул. Довженка, 3ВАТ «Полі граф книга»

Адреса: Київ. вул. Довженко, 3

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № ____

«____» _________ 2005 р.


Видання: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів

Назва: Н. П. Саєнко, Т. Д. Волошенко. «Устаткування підприємств громадського харчування»

Замовлення: № 4-743

Кількість умовних друкарських аркушів: 18,6.

Загальний наклад 30 000 прим.

Кількість у пачці 12 шт.

Ціна одного примірника 8,15 грн.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інстнтут навчальної літератури 30000

Обов’язкові (розсил, сигнальні) 0

Авторські 0

Видавництву ТОВ «ЛДЛ» 0

Разом 30000


Директор Дімітріаді О. В.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.