головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Трофимова Є. М.

Зошит з природознавства. Людина: Для 9 кл. допоміжної шк. /

Є. М. Трофимова. — К.: Богдана, 2005. — 96 с.

ISBN 966-7058-70-0


© Є. М. Трофимовя, 2005

© Видавництво «Богдана», 2005
ББК 74.3

Т76


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №15/19.1-417 від 18.05.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Навчальне видання

Трофимова Євгенія Михайлівна

ЗОШИТ З ПРИРОДОЗНАВСТВА

Людина

Для 9 класу допоміжної школи


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Редактор І. Нізельська

Художник Л. Воронков

Коректор С. Самойлова


Підписано до друку 23.12.2004 р. Формат 70×90/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 7,02. Обл.-вид. арк. 6,80. Наклад 23 500 прим. Зам. №5-667

«Богдана», м. Київ, Бальзака, 63, 273. Свідоцтво про реєстрацію № 113.
Видавництво "Богдана"


НАРЯД- ПОВІДОМЛЕННЯ № 8\8-04

"30" червня 2005 р.


Видання: зошит з природознавства для 9 класу допоміжної школи автора Трофимової Є.М.

Кількість умовно-друкарських аркушів: 7,02

Тираж: 23500 примірників

Ціна одного примірника: 5,42 грн.

Кількість в пачці 50 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 23500

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 23500Директор Колодій Л. П.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.