головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Головчук А. Ф.

Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / А. Ф. Головчук, В. І. Марченко, В. Ф. Орлов. За ред. А. Ф. Головчука. — К.: Грамота, 2003-2005.

JSBN 966-8066-54-5.

Кн. 3: Машини сільськогосподарські. — 2005. — 576 с.: іл. —

Бібліогр.: с. 571. — ISBN 966-8066-43-X.

У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту машин для основного і поверхневого обробітку грунту, для приготування, навантаження та внесення добрив. для сівби, садіння, збирання і догляду за сільськогосподарськими культурами, а також інші питання, пов’язані з краплинним зрошенням, машиновикористанням та охороною праці.

Для учнів аграрних професійно-технічних училищ, професійних аграрних ліцеїв, студентів аграрних вузів I-IV рівнів акредитації, механізаторів, фермерів і власників землі.


1SBN 966-8066-54-5

ISBN 966-8066-43-Х (кн. 3)


© А. Ф. Головчук, В. І. Марченко, В. Ф. Орлов. 2005

© Грамота, 2005


УДК 631.3:629.3.083) (075)

ББК 40.72я722

Г61


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-1774 віл 26.04.2004)

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 10 від 28 листопада 2002 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензенти: О. П. Кондратюк, доктор педагогічних наук, професор; М. Є. Левицький, директор Уманського професійного аграрного ліцею, викладач вищої категорії; О. Б. Грииишин, завідувач сектора навчальних закладів сільськогосподарського профілю Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.Навчальне видання

ГОЛОВЧУК Андрій Федорович, МАРЧЕНКО Володимир Іванович, ОРЛОВ Валерій Федорович

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Підручник у трьох книгах

За редакцією засл. діяча науки і техніки України, д-ра техн. наук, професора А. Ф. Головчука


Книга 3

МАШИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для професійно-технічних навчальних закладів

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Підписано до друку 10.01.05. Формат 60×90/16. Напір офсетний № 1. Гарнітура Петербург. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 36.0. Обл.-вид. арк. 41,12. Тираж 23000. Зам. 232.

Видавництво «Грамота» 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8

тел. /факс: (044) 253-92-64, тел.: 253-90-17.

E-mail: gramota@ukrpost.net

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК№ 341 від 21.02.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів видавництво «Грамота» у ДП «Державна картографічна фабрика» 21100. м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 869 від 26.03.2002 р.

Адреса: ДП «Державна картографічна фабрика»

вул. 600-річчя, 19. м. Вінниця, 21200


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

«1» березня 2005 р.


Видання: авт. А. Ф. Головчук та ін.

Назва: Експлуатація та ремонт с.-г. техніки. Книга 3. МАШИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ.

Замовлення: № 232

Кількість ум. друк. аркушів — 36,0

Ціна одного примірника — 18,70 грн.

Загальний тираж — 23000 прим.

(Завод — 23 000 прим.)

Кількість у пачці — 8 прим.

Із виготовленої кількості тиражу відпустили:


Інститут навчальної літератури 23000

Обов’язкові (розсил) 13

Контрольні 4

Сигнальні 10

Видавництву 0

Разом 23027


Директор О. М. Бабенко<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.