головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Перукарське мистецтво: Підручник: У 3 кн. / За заг. ред, В. Ф. Орлова. — К.: Грамота, 2005. —

ISBN 966-8066-82-0.

Кн. 1: Історія перукарської справи / І. І. Оболенська, Л. С. Сургай, С. Б. Шевелюк. — 352 с.: іл. — Бібліогр.: с. 339. — ISBN 966-8066-70-7.

У підручнику систематизовано подано навчальний матеріал з історії розвитку перукарського мистецтва, висвітлено особливості перукарських стилів і технологій в різні історичні періоди. Контрольні запитання і завдання спрямовані на самостійне опрацювання та засвоєння змісту навчального курсу «Історія перукарською мистецтва». Значна кількість ілюстративного матеріалу публікується вперше.

Для учнів професійно-технічних училищ, шкіл, курсів, коледжів, технікумів, а також майстрів перукарської справи, власників перукарень і косметичних салонів.


ISBN 966-8066-82-0

ISBN 966-8066-70-7 (кн. 1)


© Оболенська І. І- Сургай Л. С., Шевелюк С. Б., 2005

© Грамота, 2005


УДК 687.53(075)

ББК 38.937я722

П27


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-1774 віл 26.04.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензенти:

І. Л. Ніколаєнко, майстер-модельєр міжнародного класу, призер національних і міжнародних конкурсів перукарського мистецтва; Г. С. Мурніна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем виховання у професійно-технічних навчальних закладах Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.Навчальне видання

ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Підручник у трьох книгах


За загальною редакцією доктора педагогічних наук В. Ф. Орлова


Книга 1

ОБОЛЕНСЬКА Ірина Ігорівна, СУРГАЙ Людмила Сергіївна, ШЕВЕЛКЖ Світлана Борисівна

ІСТОРІЯ ПЕРУКАРСЬКОЇ СПРАВИ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Графічні рисунки виконані І. І. Оболенською

Завідувач редакції З. І. Іваненко

Редактор Л, Г. Білик

Художнє оформлення В. С. Мітченка

Технічний редактор І. О. Селезньова

Коректори Н. М. Некрут. К. П. Михайленко

Комп’ютерна верстка О. І. Селівачової


Підписано до друку 23.11.2004. Формат 60×90/16. Папір офс. № 1. Гарнітура Петербург. Друк офс. Ум.-друк. арк. 22.0. Ум. фарбовідб. 88,5 арк. Обл.-вид. арк. 25.3. Тираж 30000 прим. Зам. №5-169.

ТОВ «Видавництво «Грамота» 01021, м. Київ. Кловський узвіз, 8, тел./факс (044) 253-92-64. тел. 253-90-17.

E-mail: gramota@ukrpost.net


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 341 від 21.02.2001.

Віддруковано у ВАТ «Харківська книжкова фабрика імені М. В. Фрунзе». 61057, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8.

Адреса: 61057, м. Харьків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8.

ВАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе"

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

«24» 05 2005 р.


Видання: Оболенська І.І., Сургай Л.С., Шевелюк С.Б.

Назва: "Перукарське мистецтво. Кн.1. Історія перукарської справи"

Замовлення: Договір № 16/5-04

Кількість ум. друк. аркушів — 22,0

Ціна одного примірника — -11,18 грн.

Загальний тираж — 30 000 прим.

(Завод — 30 000 прим.)

Кількість у пачці — 12 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інститут навчальної літератури 30000

Обов’язкові (розсил) 13

Контрольні 4

Сигнальні 10

Видавництву 0

Разом 30027Директор Л. М. Чічановська<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.