головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Перукарське мистецтво: Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В. Ф. Орлова. — К.: Грамота, 2005. —

ISBN 966-8066-82-0.

Кн. 3: Косметологія / І. І. Медвєдєва. — 352 с.: іл. — Бібліограф.: с. 334. — ISBN 966-8066-72-3.

У підручнику висвітлено основи загальної та практичної косметології, розглянуто питання організації роботи косметичного кабінету. Підручник доповнено директивними документами, необхідними для правильної організації роботи косметика. Призначений для учнів ПТУ, слухачів курсів косметиків, масажистів, візажистів та всіх, хто захоплюється косметикою.

ISBN 966-8066-82-0

ISBN 966-8066-72-3 (кн. 3)


© І. І. Медвєдєва, 2005

© Грамота, 2005


УДК 687.53(07)

ББК 38.937я722

П27


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист №1/11-1774 від 26.04.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензент І. І. Мавров, доктор медичних наук, професор
Навчальне видання

ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Підручник у трьох книгах


За загальною редакцією доктора педагогічних наук В. Ф. Орлова


Книга 3

МЕДВЄДЄВА Ірина Іванівна

КОСМЕТОЛОГІЯ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Завідувач редакції З. І. Іваненко

Редактор Л. Г. Білик

Художнє оформлення В. С. Мітченка

Художній редактор О. І. Селівачова

Технічний редактор І. О. Селезньова

Коректор К. П. Михайленко

Комп’ютерна верстка О. В. Руденко


Підписано до друку 20.12.2004. Формат 60×90/16. Папір офс. № 1. Гарнітура Петербург. Друк офс. Ум.-друк. арк. 22,0. Ум. фарбовідб. 73,5 арк. Обл.-вид. арк. 25,3. Тираж 30 000 прим. Зам. № 699/064.

ТОВ «Видавництво «Грамота» 01021, м. Київ, Кловський узвіз. 8, тел./факс (044) 253-92-64, тел. 253-90-17. E-mail: gramota@ukrpost.net Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК№341 від 21.02.2001.

Віддруковано у друкарні ТОВ «Газетно-видавнича корпорація «Новая печать» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 60 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 498 від 17.09.2003.

Адреса: ТОВ «Газетно-видавнича корпорація «Новая печать»

вул. Артема, 60. м. Донецьк, 83000

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

«16» березня 2005 р.


Видання: авт. І. І. Медвєдєва

Назва: Перукарське мистецтво. Книга 3. КОСМЕТОЛОГІЯ.

Замовлення: № 699/064

Кількість ум. друк. аркушів — 22,0

Ціна одного примірника — 11,17 грн.

Загальний тираж — 30 000 прим.

(Завод — 30 000 прим.)

Кількість у пачці — 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інститут навчальної літератури 30000

Обов’язкові 13

Контрольні 4

Сигнальні 10

Видавництву 0

Разом 30027Директор О. М. Бабенко<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.