головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Перукарське мистецтво: Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В. Ф. Орлова. — К.: Грамота, 2005 —

ISBN 966-8066-82-0.

Кн. 2: Основи перукарської справи / Н. А. Горбатюк та ін. — 2005. — 576 с.: іл. — Бібліогр.: с. 570. —

ISBN 966-8066-71-5.

У підручннку систематизовано матеріал з перукарської справи: організація роботи перукарні, технології базових стрижок, фарбування та укладання волосся, основи конструювання та моделювання зачісок, технології манікюру й педикюру, а також основи маркетингу.

Для учнів і викладачів професійно-технічних училищ, слухачів курсів перукарського мистецтва.


ISBN 966-8066-82-0

ISBN 966-8066-71-5 (кн. 2)


© Колектив авторів, 2005

© Грамота, 2005


ББК 38.937я722

П27Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист №1/11-1774 від 26.04.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Підручник У трьох книгах

За загальною редакцією доктора педагогічних наук В. Ф. Орлова


Книга 2

ОСНОВИ ПЕРУКАРСЬКОЇ СПРАВИ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видамо за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Завідувач редакції З. І. Іваненко

Редактори О. О. Нечипоренко, Л. Г. Білик

Художнє оформлення В. С. Мітченка

Художній редактор О. Г. Здор

Коректори К. П. Михайленко, В. Б. Коцюбинська

Комп’ютерна верстка і технічне редагування Л. Г. Мигаль


Підписано до друку 27.04.2005. Формат 60×90/16. Папір офсетний № 1. Гарнітура Петербург. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 36,0. Ум. фарбовідб. 144,5. Обл.-вид. арк. 40,32. Тираж 30 000. Зам. 5-219.

ТОВ «Видавництво «Грамота» 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, тел./факс (044) 253-92-64. тел. 253-90-17.

E-mail: gramota@ukrpost.net

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК№ 341 від 21.02.2001.

Віддруковано з готових діапозитивів видавництва «Грамота» у ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе». 61057, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8.

Адреса: 61057, м. Харьків, вул. Донець-Захаржевського,6/8.

ВАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе"

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

«24» 05 2005 р.


Видання: Горбатюк Н.А., Стрельченко Г.М., Чуняк Г.І. та ін.

Назва: "Перукарське мистецтво. Кн.2. Основи перукарської справи"

Замовлення: Договір № 16/7-04

Кількість ум. друк. аркушів — 36,0

Ціна одного примірника — 17,05 грн.

Загальний тираж — 30 000 прим.

(Завод — 30 000 прим.)

Кількість у пачці — 8 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інститут навчальної літератури 30000

Обов’язкові (розсил) 13

Контрольні 4

Сигнальні 10

Видавництву 0

Разом 30027Директор Л. М. Чічановська<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.