головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Турченко Ф.Г., Мороко В.М.

Історія України. Друга половина XVIIIпочаток XX ст.: Підруч. для 9 кл. загальноосв. закл. — К.: Генеза, 2005. — 352 с.: іл., карти.

ISBN 966-504-279-3

У підручнику подається систематизований виклад подій в Україні від другої половини XVIII ст. до початку в 1914 р. Першої світової війни.


© Турченко Ф. Г., Мороко В. М., 2004

© Видавництво «Генеза», художнє оформлення, ілюстрації, 2004.


ББК63.3(4Укр)46

T 89


Затверджено Міністерством освіти і науки України згідно з рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2001 р. (протокол № 8/1-19)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

Федір Григорович ТУРЧЕНКО, Валерій Миколайович МОРОКО

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Друга половина XVIII — початок XX століття

Підручник для 9-го класу загальноосвітніх закладів

Видання четверте, перероблене й доповнене


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Головний редактор Олександр Удод

Завідуючий історичною редакцією Анатолій Чердаклі

Редактори Анатолій Чердаклі, Ольга Ємець

Головний художник Павло Машков

Обкладинка Павла Єременка

Художній редактор Юлія Ясінська

Технічний редактор Валентина Олійник

Коректори Галина Старостіна, Любов Федоренко

Комп’ютерна верстка Дарії Поліщук


Здано на виробництво і підписано до друку 8.12.2004 р. Формат 60×90/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна. Умовн. друк. арк. 22. Умовн. фарбовідб. 44. Обл.-вид. арк. 23,7. Вид. № 407. Зам 670/036. Наклад 70100 прим.


Видавництво «Генеза» 04212, м. Київ-212, вул. Тимошенка, 2-л. Свідоцтво №25 серія ДК від 31.03.2000 р.

Віддруковано у ТОВ «Навчальний друк» 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38. Свідоцтво серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.


Адреса: 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38

ТОВ «Навчальний друк»


Наряд-повідомлення № 28

від 04.03.2005 р.


Видання: автор Турченко Ф. Г, Мороко В.

назва «Історія України», для 9 кл.

Замовлення № 670/036 кількість умовних аркушів 22,0.

Тираж 70000 прим.

Ціна 6 грн. 72 коп.

Кількість в пачці 14 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 70000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Виставочні 0

Разом 70000Заст. генерального директора В. В. Єзловецький<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.